Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-11-2019 18:14

Προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τον Βιομηχανικό Τομέα, 2018

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, η απασχόληση στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα το 2018 αυξήθηκε κατά 3,8% στις 37,1 χιλιάδες  σε σύγκριση με 35,7 χιλιάδες  το 2017. Στη μεταποίηση απασχολούνταν 32,7 χιλιάδες, στα ορυχεία και λατομεία 0,5 χιλιάδες, στην παροχή ηλεκτρισμού 2,1 χιλιάδες και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων 1,8 χιλιάδες άτομα.

 

Στο σύνολο του βιομηχανικού τομέα, η αξία παραγωγής σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 8,2% στα €4.508,6 εκατομμύρια το 2018 σε σύγκριση με €4.165,5 εκατομμύρια το 2017. Στη μεταποίηση, η αξία παραγωγής αυξήθηκε κατά 7,8% στα €3.313,9 εκατομμύρια, στα ορυχεία και λατομεία κατά 9,3% στα €84,5 εκατομμύρια, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 12,2% στα €788,0 εκατομμύρια και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 3,4% στα €322,3 εκατομμύρια.

Η προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε κατά 8,0% στο σύνολο της βιομηχανίας και ανήλθε στα €1.678,8 εκατομμύρια το 2018 από €1.554,8 εκατομμύρια το 2017. Στη μεταποίηση, η προστιθέμενη αξία αυξήθηκε κατά 8,2%, στα ορυχεία και λατομεία κατά 19,2%, στην παροχή ηλεκτρισμού κατά 9,3% και στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων κατά 2,5%.

Πίνακας

 

 

 

Οικονομική Δραστηριότητα

Απασχόληση      (000’ς)

Αξία Παραγωγής         (εκ.)

Προστιθέμενη Αξία        (εκ.)

 

 

2017

2018

%*

2017

2018

%*

2017

2018

%*

 

Ορυχεία και Λατομεία

0,5

0,5

3,9

77,3

84,5

9,3

18,9

22,6

19,2

 

Μεταποίηση

31,5

32,7

3,9

3.074,0

3.313,9

7,8

1.101,5

1.191,7

8,2

 

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

2,1

2,1

1,4

702,5

788,0

12,2

284,2

310,7

9,3

 

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

1,7

1,8

5,3

311,7

322,3

3,4

150,1

153,8

2,5

 

Σύνολο Βιομηχανίας

35,7

37,1

3,8

4.165,5

4.508,6

8,2

1.678,8

1.678,8

8,0

 

                       

* Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του 2018 σε σχέση με το 2017.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Απασχόληση – Ο μέσος όρος του συνολικού αριθμού εργαζομένων κατά τη διάρκεια του έτους, σε ισοδυναμία πλήρους απασχόλησης.

Αξία παραγωγής - H αξία των παραχθέντων αγαθών, των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε άλλους, του ακαθάριστου κέρδους των εμπορευμάτων που μεταπωλήθηκαν όπως αρχικά αγοράστηκαν,  άλλων εσόδων και τυχόν μεταβολών στην αξία των αποθεμάτων των ημιτελών προϊόντων στο τέλος του έτους.

Προστιθέμενη αξία - Προκύπτει αφού αφαιρεθεί από την αξία παραγωγής το σύνολο των δαπανών σε πρώτες ύλες, άλλα έξοδα παραγωγής, διοικητικά έξοδα και ενοίκια που πληρώθηκαν για κτίρια και μηχανήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Βιομηχανία

Επικοινωνία

Χαράλαμπος Αλκιβιάδους: Τηλ:+35722602189, Ηλ. Ταχ.:

calkiviadous@cystat.mof.gov.cy

--------------------------

ΕΙ