Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2019 17:20

Παρεμβάσεις των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών στις εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας της ΕΕ, στις Βρυξέλλες

Κοινή Σύνοδος των Υπουργών Παιδείας και Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες οι εργασίες του Συμβουλίου Παιδείας της ΕΕ, με κύρια θέματα στην ημερήσια διάταξη την αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την τεχνολογική και πράσινη μετάβαση στη διά βίου μάθηση, την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. 

Με στόχο τη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής βάσης για την Ευρώπη, οι εργασίες του Συμβουλίου ξεκίνησαν με κοινή Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας και Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ.  Στόχος της συζήτησης ήταν να δοθεί η ευκαιρία στους Υπουργούς να ανταλλάξουν απόψεις και καλές πρακτικές σχετικά με τη συμβολή της εκπαίδευσης και κατάρτισης, στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλώντας εκ μέρους της Κύπρου, οι Υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών κ.κ. Κώστας Χαμπιαούρης και Χάρης Γεωργιάδης, αναφέρθηκαν στις πολιτικές που θεωρούν ως τις πλέον πρόσφορες για ανάπτυξη της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της συμμετοχικότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Παιδείας αφού υπογράμμισε ότι η Κύπρος επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, αναφέρθηκε στις πολιτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης στην Κύπρο.  Συγκεκριμένα, ο κ. Χαμπιαούρης τόνισε ότι, μεγνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλους, στην Κύπρο προωθούμε, μέσω μιας κυλιόμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, την αναπροσαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων, την εφαρμογή συντονισμένων πολιτικών για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και την προώθηση νομοθετικών και εκπαιδευτικών αλλαγών.  Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε ότι, με στόχο την ορθή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, το Υπουργείο Παιδείας συνεργάζεται με το Υπουργείο Οικονομικών για την εκπόνηση του στρατηγικού του σχεδιασμού και την κατάρτιση προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων και βασικών δεικτών απόδοσης. 

Σε δική του παρέμβαση, ο Υπουργός Οικονομικών επεσήμανε ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τους τρεις πυλώνες του «τριγώνου της γνώσης», το οποίο συμπεριλαμβάνει, επίσης, την έρευνα και την καινοτομία.  Αυτό αποτελεί και το κεντρικό εργαλείο για τη βελτίωση της καινοτομικής δυναμικής και συνεπώς της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών μελών της Ένωσης, έτσι ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια οικονομία, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει η Κυπριακή Κυβέρνηση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, τονίζοντας ότι μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων όπως είναι η κριτική σκέψη, η δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης ιδεών, προωθούμε την καινοτομία και προετοιμάζουμε τις επόμενες γενιές. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω συζήτηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεκτική και ευημερούσα, τεχνολογικά επίκαιρη και περιβαλλοντικά ουδέτερη. Στο Στρατηγικό Θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την περίοδο 2019-2024, που αποτέλεσε και τη βάση της συζήτησης, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον θετικό αντίκτυπο της εκπαίδευσης και κατάρτισης, και επισημαίνεται ότι οι επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση είναι σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης.

Κατά τις εργασίες της Συνόδου του Συμβουλίου σε σύνθεση Υπουργών Παιδείας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση προσανατολισμού για την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Παιδείας αφού ανέφερε ότι η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί νέες δεξιότητες και δίδει νέες προοπτικές στη διδασκαλία και τη μάθηση, τόνισε την ανάγκη διάθεσης και αξιοποίησης Ευρωπαϊκών πόρων, ώστε να υποστηριχθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο κ. Χαμπιαούρης τόνισε την ανάγκη όπως η λήψη πολιτικών αποφάσεων για το θέμα της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και ο τρόπος χρήσης της στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, πρέπει να διαπνέεται από την ηθική και υπεύθυνη χρήση της, το σεβασμό της  ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του περιβάλλοντος, αξίες που έχουμε καθήκον, ως εκπαιδευτικά συστήματα, να διασφαλίσουμε.

Οι Υπουργοί ενέκριναν, επίσης, Συμπεράσματα σχετικά με το βασικό ρόλο των πολιτικών για τη διά βίου μάθηση στην ενδυνάμωση των κοινωνιών ώστε να ανταποκριθούν στην τεχνολογική και την πράσινη μετάβαση. Υιοθέτησαν, επίσης, ψήφισμα σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης για τη στήριξη συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με προσανατολισμό στο μέλλον.

(ΜΦ/ΣΧ)