Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-11-2019 11:36

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος θα έχει συναντήσεις με τα Κοινοτικά Συμβούλια Πάφου με θέμα: «Πως μπορεί να είναι βιώσιμη και τι στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσει για να το πετύχει;»

Η Κυκλική Οικονομία, η Πράσινη Ανάπτυξη, η Γαλάζια Ανάπτυξη, η Υλοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης OHE (SDGs) και η Καθαρή Ενέργεια αποτελούν Πρόκληση.

Σημαντική προϋπόθεση αποτελεί, το κράτος, οι Τοπικές Αρχές, οι Επιχειρήσεις, ο Επιστημονικός κόσμος και η Κοινωνία των Πολιτών να βλέπουν προς την ίδια κατεύθυνση και να έχουν τον ίδιο τελικό στόχο ο οποίος θα είναι απόλυτα σαφής και θα εμπεριέχει επιμέρους μετρήσιμους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα.

Σημαντικό όχημα αποτελεί  η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Βασικός πυλώνας πολιτικής και δράσης του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος είναι η υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης οριζόντια, σε όλες τις πολιτικές του κράτους και τις δραστηριότητες της κοινωνίας.

Ως εκ τούτου, το Γραφείο σε συνεργασία με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), τις Επαρχιακές Διοικήσεις και τους Δήμους διοργανώνει σειρά συναντήσεων με στόχο την ενημέρωση των Τοπικών Αρχών για την σταδιακή εφαρμογή του Διεθνούς Πρότυπου ISO 37101 για Ανάπτυξη Βιώσιμων Πόλεων/ Κοινοτήτων το οποίο αφορά τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα τον στόχο 11 που στοχεύει στην βιωσιμότητα των πόλεων και κοινοτήτων.

Το πρότυπο ISO 37101 εκπονήθηκε για να βοηθήσει τις Πόλεις/Κοινότητες να απαντήσουν στα ερωτήματα «Πως μπορεί να είναι βιώσιμη και τι στρατηγική θα πρέπει να ακολουθήσει για να το πετύχει;»

Το πρότυπο σχεδιάστηκε ώστε να βοηθάει τις πόλεις στην καθοδήγηση, στη μέτρηση και την αξιολόγηση της διαχείρισης της βιωσιμότητας των πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας υπηρεσιών όπως επίσης και της ποιότητας ζωής και αφορά και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η επιτυχής εφαρμογή του παρόντος Προτύπου μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα, την ευφυΐα και την ανθεκτικότητα στρατηγικών, προγραμμάτων, έργων, σχεδίων και υπηρεσιών που διενεργούνται υπό την άμεση ευθύνη των Πόλεων/Κοινοτήτων ή στα διοικητικά όριά τους.

Τα οφέλη από την εφαρμογή αυτού του εργαλείου είναι πολλά αφού οι Τοπικές Αρχές με την έναρξη της εφαρμογής του έχουν στόχευση, έχουν στρατηγική και χρησιμοποιούν τόσο την χρηματοδότηση τους από το κράτος όσον και χορηγίες/ εισφορές από άλλους φορείς (Οργανισμούς και Επιχειρήσεις) για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής.

Επίσης, μέσα από την εφαρμογή του προτύπου εκπαιδεύονται προσωπικό, εκλελεγμένοι και πολίτες, και εφαρμόζουν παράλληλα επί μέρους στρατηγικές του κράτους για τις οποίες έχουμε Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Η κάθε Τοπική Αρχή που το επιθυμεί να αρχίσει την σταδιακή εφαρμογή του προτύπου - μετά από μια ακτινογραφική καταγραφή των εργασιών και δράσεων της Κοινότητας/Πόλης σε σχέση με τους 17 στόχους θα μπορεί να λάβει πιστοποιητικό επαλήθευσης μετά από έλεγχο από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ).

Έχοντας όλα τα πιο πάνω θετικά υπόψη και στοχεύοντας στην στήριξη των Τοπικών Αρχών για σταδιακή εφαρμογή του ISO 37101 διοργανώνουμε σε συνεργασία με την Έπαρχο Πάφου στις 11 και 14 Νοεμβρίου ενημερωτικές συναντήσεις γεγονός που θα του δώσει τη δυνατότητα στις Κοινότητες με σταθερά και στοχευμένα βήματα να μετατραπούν σε Βιώσιμες/Πράσινες Κοινότητες.

Για το πρόγραμμα συναντήσεων πατήστε εδώ.

-------------------------------

ΕΙ