Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-11-2019 16:37

Εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτηρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου του 2009

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα στην εφημερίδα «Χαραυγή» αναφορικά με την εφαρμογή του περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμου του 2009 [Ν. 57(Ι)/2009], το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:

Κατ’ αρχάς, η αναφορά ότι «ουδέν έπραξε ο αρμόδιος φορέας» δεν αποδίδει την πραγματικότητα, αφού η νομοθεσία δεν προβλέπει σε κανένα σημείο της την ύπαρξη ενός και μόνο φορέα αρμόδιου για την τοποθέτηση έργων τέχνης σε δημόσια κτήρια. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον Νόμο, η ευθύνη αυτή αποκεντρώνεται και εναποτίθεται σε κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργείο, Τμήμα, Ανεξάρτητη Αρχή, Ημικρατικός Οργανισμός, Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ο οποίος υπέχει την υποχρέωση τοποθέτησης έργων τέχνης στο κτήριο ή στα κτήρια που χρησιμοποιεί για μόνιμη στέγαση ή προσφορά υπηρεσιών.

Σε συνάφεια με τα πιο πάνω, η αναφορά ότι «συστάθηκε πενταμελής ειδική επιτροπή με ευθύνη του φορέα» επίσης δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται πουθενά στον Νόμο. Αυτό που ο Νόμος ορίζει είναι ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος φορέας, αφενός μεν, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή των προς τοποθέτηση έργων τέχνης στο κάθε κτήριο που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του και, αφετέρου δε, συστήνει «Ειδική Επιτροπή», η οποία επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία του διαγωνισμού (υπόδειξη των καταλληλότερων χώρων για τοποθέτηση των έργων, επιλογή των έργων κ.ο.κ.).

Με την πάροδο του χρόνου και έχοντας διαπιστώσει δυστοκία στην εφαρμογή του Νόμου, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας έθεσε το θέμα ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο, με την υπ’ αρ. 82.992 Απόφασή του της 19ης Ιουλίου 2017 έχει επιστήσει την προσοχή των Υπουργείων στο να συμπεριλαμβάνουν στους προϋπολογισμούς των προς κατασκευή κτηρίων το ποσό που αναλογεί στην τοποθέτηση έργων τέχνης. Ταυτόχρονα, με την ίδια Απόφασή του, το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας να εισηγηθεί την τοποθέτηση έργων σε υπό κατασκευή δημόσια κτήρια, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος καλύπτεται από εξοικονομήσεις των αντίστοιχων Υπουργείων.

Το ΥΠΠΑΝ έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση και έχουν ληφθεί αποφάσεις για τοποθέτηση έργων τέχνης τόσο στα τρία νηπιαγωγεία που αναφέρονται στο δημοσίευμα όσο και στα τρία νέα έργα (Νηπιαγωγεία σε Φρέναρος, Πάφο και Τραχώνι) για τα οποία έχει περιληφθεί η σχετική πρόνοια του 1% για έργα τέχνης στον προϋπολογισμό τους.

Καταλήγοντας, τονίζεται ότι, με βάση τον Νόμο, οι υποχρεώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας περιορίζονται στην τήρηση δυο Μητρώων, του «Μητρώου Δημόσιων Κτηρίων» και του «Μητρώου Έργων Τέχνης» για την ενημέρωση των οποίων απαιτείται πληροφόρηση από κάθε φορέα του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΙΠ