Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-11-2019 13:22

Ανακοίνωση Τμήματος Οδικών Μεταφορών για υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με βάση τον περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμο του 2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις, για συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις σχετικά με την εξουσιοδότηση υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων. Δικαίωμα συμμετοχής στη εξέταση αυτή έχουν όσοι εξασφάλισαν πιστοποιητικό επιτυχίας στην ειδική εξέταση για την εξουσιοδότηση υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνων καθώς επίσης και όσοι θα επιτύχουν στην γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί στις 14 Νοεμβρίου 2019(δηλ. στην ειδική εξέταση για την εξουσιοδότηση υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνων).

Για τη συμμετοχή στην υπό αναφορά εξέταση καθορίζεται τέλος συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται στα εξήντα ευρώ (€60). Η είσπραξη του τέλους συμμετοχής θα γίνεται σε οποιοδήποτε ταμείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Κέντρων Πολιτών των επαρχιακών ταχυδρομικών γραφείων (ΚΕΠ, ΚΕΠΟ), όπου θα υποβάλλονται και οι σχετικές αιτήσεις (Έντυπο ΤΟΜ121Α).  Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα πιο πάνω σημεία (ΤΟΜ, ΚΕΠ, ΚΕΠΟ) καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019. Σημειώνεται ότι, μαζί με την αίτηση θα πρέπει να συνυποβάλλονται τόσο αντίγραφο απόδειξης είσπραξης του τέλους συμμετοχής όσο και του πιστοποιητικού επιτυχίας στην αντίστοιχη ειδική εξέταση για την εξουσιοδότηση υπευθύνων γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνων. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις γραπτές ειδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις 14 Νοεμβρίου 2019, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στην εξέταση συνυποβάλλοντας μαζί με την αίτηση, μόνο αντίγραφο της απόδειξης είσπραξης του τέλους συμμετοχής.

Ο χρόνος και ο χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων θα καθοριστούν με ανακοίνωση που θα εκδώσει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι, θα εξεταστούν σε θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου που ρυθμίζει τον τεχνικό έλεγχο μηχανοκίνητων οχημάτων, τη σύσταση και λειτουργία Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Μηχανοκίνητων οχημάτων καθώς και σε βασικές / πρακτικές γνώσεις μηχανικής οχημάτων (κυρίως οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων). Οι εξεταζόμενοι θα αναμένεται να είναι γνώστες του αντικειμένου του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (κυρίως οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων) και σε γενικές γραμμές θα εξεταστούν στα ακόλουθα:

  • Γνώση των σημείων προς έλεγχο και των λόγων αστοχίας για κάθε σημείο (σημεία υποχρεωτικού ελέγχου (βλ. Πίνακα Τεχνικής Οδηγίας Αρ7 ημερ. 30/11/2018) και Τεχνικές Οδηγίες).
  • Δυνατότητα συσχέτισης των προβλεπόμενων μηχανημάτων με τα σημεία ελέγχου.
  • Αναγνώριση των διάφορων εξαρτημάτων και συστημάτων του οχήματος (κυρίως οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων).
  • Βασικές/Πρακτικές γνώσεις για τον σκοπό και το έργο των διαφόρων εξαρτημάτων και συστημάτων του οχήματος (κυρίως οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων), αντίληψη της επικινδυνότητας που συνεπάγεται τυχόν φθορά σε βασικά συστήματα όπως πέδηση, σύστημα διεύθυνσης κλπ.
  • Γενικές γνώσεις για την τεχνολογία των οχημάτων και τη μηχανική (κυρίως οχημάτων με μικτό βάρος πέραν των 3,5 τόνων).
  • Δυνατότητα ανεύρεσης στοιχείων και πληροφοριών από τεχνικά έντυπα, καταλόγους κλπ.
  • Καλή γνώση του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμου του 2007 όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται πως η εγκυρότητα του πιστοποιητικού επιτυχίας, που κατέχουν πρόσωπα τα οποία υποβλήθηκαν στην «ειδική εξέταση», που διενεργήθηκε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, για σκοπούς του συμβολαίου με αρ. 1/2001/ΤΟΜ, που έληξε την 31 Ιανουαρίου 2007, έπαυσε να ισχύει και ως εκ τούτου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν και να εγγραφούν στο «Μητρώο Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων», θα πρέπει να πετύχουν σε νέα εξέταση για οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους.

Τονίζεται ότι, για να εξουσιοδοτηθεί ένα πρόσωπο ως Υπεύθυνος Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου θα πρέπει, εκτός από την επιτυχία στην εξέταση να πληροί τα αναγκαία προσόντα υπεύθυνου γραμμής που καθορίζονται από τον Έφορο Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Γνωστοποίηση - Κ.Δ.Π. 133/2017 ημερ. 21.4.2017).

Υποψήφιοι που επιθυμούν παροχή διευκολύνσεων κατά την εξέταση (π.χ. παράταση χρόνου εξέτασης), θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

(ΜΓ/ΣΧ)