Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-11-2019 15:06

Η Υπηρεσία Μεταλλείων ενημερώνει για την μεταλλευτική δραστηριότητα στο μεταλλείο Σκουριώτισσας

Το μεταλλείο στην Σκουριώτισσα λειτουργεί νόμιμα με βάση σχετική Μεταλλευτική Μίσθωση που παραχώρησε το Υπουργικό Συμβούλιο στην εταιρεία Hellenic Copper Mines Ltd.  Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει όλες τις σχετικές άδειες διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων από το Τμήμα Περιβάλλοντος σύμφωνα με τον περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νόμο, ν.82(Ι) /2009.

Η χρήση κυανίου κατά την επεξεργασία χρυσοφόρων μεταλλευμάτων ρυθμίζεται πλήρως με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εναρμόνιση της Νομοθεσίας μας με την εν λόγω οδηγία, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει καταθέσει στην Βουλή προς έγκριση, σχετικούς κανονισμούς για ενσωμάτωση τους στην περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Νομοθεσία.            

Σε όλη την παραγωγική διαδικασία χρυσού εφαρμόζονται όλες οι Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) που προνοούνται στην πιο πάνω Οδηγία, οι οποίες και αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό και προηγμένο στάδιο εξέλιξης των δραστηριοτήτων και μεθόδων λειτουργίας, όσον αφορά την επίτευξη υψηλού γενικού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του. Ενδεικτικό του γεγονότος είναι ότι η περιεκτικότητα κυανίου στους σωρούς του μεταλλεύματος είναι πολύ χαμηλότερη των 10 ppm που ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία.

Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα στην Υπηρεσία Μεταλλείων για αξιοποίηση στον χώρο του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, 150.000 τόνων χρυσοφόρου μεταλλεύματος από τα κατεχόμενα. Το εν λόγω μετάλλευμα αφορά απόβλητα τελμάτων περιεκτικότητας 0,9 ppm χρυσού. Τα απόβλητα αυτά προήλθαν από την επεξεργασία χρυσοφόρου μεταλλεύματος με τη μέθοδο της κυάνωσης, στο εργοστάσιο της αμερικανικής εταιρείας Cyprus Mines Cooperation (CMC) στην περιοχή του Ξερού, την δεκαετία του 1930 και τα οποία έκτοτε αποτελούν πηγή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς και της θάλασσας της περιοχής. Για την όλη διαδικασία μεταφοράς των τελμάτων στις ελεύθερες περιοχές έχει ζητηθεί σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι η προτεινόμενη διαδικασία είναι καθόλα νόμιμη. Για την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας, έχουν ζητηθεί σχετικές απόψεις από το Τμήμα Περιβάλλοντος και έχει διαβιβαστεί το αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για περαιτέρω εξέταση.

Επίσης, στις αρχές Ιουνίου 2019, η εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα για εφαρμογή υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας λατεριτικού νικελιούχου μεταλλεύματος στις εγκαταστάσεις του μεταλλείου της στην Σκουριώτισσα, για την παραγωγή θειικού νικελίου το οποίο θα εξάγεται για χρήση στην κατασκευή μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το μετάλλευμα αυτό, το οποίο δεν περιέχει οποιαδήποτε τοξικά στοιχεία, θα εισάγεται από το εξωτερικό (Αφρική) και θα τυγχάνει παρόμοιας υδρομεταλλουργικής μεθόδου επεξεργασίας που εφαρμόζει η εταιρεία για την εκχύλιση χαλκούχου μεταλλεύματος. Τονίζεται ότι για την εν λόγω παραγωγική διαδικασία δεν θα χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση οποιοδήποτε διάλυμα κυανίου.

Για την εξέταση του αιτήματος αυτού, ζητήθηκε όπως: (i) εκπονηθεί πλήρης Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το σκοπούμενο έργο, η οποία θα εξεταστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και θα εκδώσει σχετική γνωμάτευση και (ii) να διεξαχθεί δοκιμαστική εκχύλιση του εν λόγω μεταλλεύματος σε ημιβιομηχανική κλίμακα, σε χώρο του μεταλλείου της Σκουριώτισσας, έτσι ώστε να διευκρινιστούν και αξιολογηθούν εκ των προτέρων όλες οι παράμετροι (περιβαλλοντικές και τεχνικές) που θα εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης του μεταλλεύματος μετά την επεξεργασία του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως φυτόχωμα για την αποκατάσταση τόσο του υφιστάμενου μεταλλείου όσο και άλλων εγκαταλελειμμένων μεταλλείων της Κύπρου.

Για την ημιβιομηχανικής κλίμακας δοκιμή εκχύλισης, μεταφέρθηκαν στο μεταλλείο της Σκουριώτισσας γύρω στους 11.000 τόνους νικελιούχου λατεριτικού μεταλλεύματος εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και έχουν ληφθεί δείγματα από το κράτος για την διεξαγωγή χημικών αναλύσεων. Για την εκτέλεση του σκοπούμενου έργου απαιτείται όπως τροποποιηθεί η Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας προκειμένου να καλύπτει και την εν λόγω μεταλλευτική εργασία. Η τροποποίηση αυτή θα γίνει μόνο στην περίπτωση που εκδοθεί θετική γνωμάτευση για το όλο έργο από την Περιβαλλοντική Αρχή. Μέχρι την λήψη τελικής απόφασης για το θέμα, δεν θα γίνει μεταφορά επιπρόσθετης ποσότητας λατεριτικού μεταλλεύματος στο μεταλλείο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε η Υπηρεσία Μεταλλείων, η εταιρεία έχει ήδη ενημερώσει την τοπική κοινωνία για όλες τις εργασίες που προγραμματίζει.

(ΜΑΚ)