Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-11-2019 17:28

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στην Ιδρυτική Σύνοδο της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Ιδρυτική Συνέλευση της Παράλληλης Βουλής για την Κοινωνία των Πολιτών. Η εδώ συμμετοχή σας, σας καθιστά τους πρώτους βουλευτές της Παράλληλης Βουλής, αλλά και συνιδρυτές του θεσμού αυτού, αφού η εμπλοκή σας στη διαμόρφωση του νέου αυτού μοντέλου θεσμοθετημένου δομημένου διαλόγου μεταξύ της πολιτείας, της κοινωνίας και εμπειρογνωμόνων θα είναι σημαντική και ουσιώδης.

Ο θεσμός της Παράλληλης Βουλής ιδρύεται με στόχο την ουσιαστική εμπλοκή πολιτών, οργανωμένων συνόλων και άλλων εμπειρογνωμόνων στον εντοπισμό, σε πρώτο στάδιο, θεμάτων που χρήζουν συζήτησης και με τα οποία η πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί και, στη συνέχεια, στη διαμόρφωση συγκεκριμένων εισηγήσεων για αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών και, κατ’ επέκταση, στην εκπόνηση πολιτικών. Αποτελεί λοιπόν ένα αποτελεσματικό μηχανισμό γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των πολιτών και της πολιτείας, μέσω της διάδρασης μεταξύ του νομοθέτη και του αποδέκτη των νομοθεσιών, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας, του πλουραλισμού και της διαφάνειας.

Για το σκοπό αυτό θα λειτουργήσουν έξι Βουλές της Παράλληλης Βουλής: για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, για τον Πολιτισμό, για την Οικολογία-Αειφορία, το Περιβάλλον και την Υγεία, για την Κοινωνία των Πολιτών, για τα Παιδιά και -για τους Νέους. Δημιουργείται, επιπλέον, συντονιστικό σώμα για τις έξι αυτές Βουλές που θα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να έχουν σφαιρική ενημέρωση για τα ζητήματα που συζητούνται, να εκφέρουν άποψη για το έργο που επιτελείται και να εισηγούνται τρόπους για τη βελτίωσή του. Εξάλλου, έχει ήδη συσταθεί μόνιμη ομάδα εργασίας και γραμματεία απαρτιζόμενη από λειτουργούς της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε να υπάρχει πρακτική στήριξη, αλλά και συντονισμός των δράσεων της Παράλληλης Βουλής.

Η δική μου εμπλοκή θα είναι επίσης συνεχής, ώστε να διασφαλιστεί και να διευκολυνθεί η εξέταση των πορισμάτων των Βουλών της Παράλληλης Βουλής από τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και τις Υπηρεσίες της Βουλής, με στόχο την αποτελεσματική προώθησή τους. Σας διαβεβαιώ, επομένως, για τη δέσμευσή μου στο να αποκτήσει σάρκα και οστά το όραμά μας για αποτελεσματική, θεσμοθετημένη και δομημένη συμμετοχή των πολιτών και των οργανωμένων συνόλων τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν.

Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που η καινοτόμα αυτή πρακτική έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων κοινοβουλίων, καθώς και διεθνών κοινοβουλευτικών οργανισμών, όπως τη Διακοινοβουλευτική Ένωση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την απάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος. Η επιτυχία λειτουργίας της Παράλληλης Βουλής αποτελεί, επομένως, στοίχημα για τη χώρα μας, αλλά και για τον κάθε άμεσα εμπλεκόμενο.

Η Βουλή για την Κοινωνία των Πολιτών είναι εξέχουσας σημασίας στα πλαίσια του οράματος που σας έχω παρουσιάσει. Η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή με τους ενδιάμεσους θεσμούς μεταξύ πολιτών και πολιτείας, αποτελεί τη δημοκρατικότερη, ίσως πτυχή της Παράλληλης Βουλής, αφού έτσι αναγνωρίζεται η σημασία και ενθαρρύνεται η συμμετοχή των οργανωμένων συνόλων των πολιτών στα κοινά και στη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών για θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Στην πρώτη αυτή Βουλή συμμετέχουν οργανώσεις που καταπιάνονται με ένα ευρύ φάσμα θεματικών, με τρόπο ώστε να εκπροσωπείται όσο το δυνατόν καλύτερα η κοινωνία και να αντικατοπτρίζονται οι ανησυχίες της στο μέτρο του εφικτού. Φιλοδοξούμε ότι απόρροια των εργασιών σας θα είναι η από κοινού προσπάθεια για βελτίωση της ανταπόκρισης της πολιτείας στις προκλήσεις της εποχής, μέσω της από κοινού διαμόρφωσης της ημερήσιας διάταξης για τους τομείς με τους οποίους θα καταπιαστούν οι δημιουργηθείσες επιτροπές, προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών. Παράλληλα, τα πορίσματά σας θα εξετάζονται από τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και θα προωθούνται ρυθμίσεις εκεί και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι στόχος ίδρυσης της Παράλληλης Βουλής είναι η δημιουργία ενός ανοικτού καναλιού επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών.

Θα λειτουργήσουν επί του παρόντος οι εξής τέσσερις επιτροπές:

-  Επιτροπή Θεμάτων Πρεσβυτέρων Πολιτών,

-  Επιτροπή Λειτουργίας και Ανάπτυξης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,

 - Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων και

-  Επιτροπή Θεσμών και Δικαιοσύνης.

Παραμένουμε ωστόσο στη διάθεσή σας για τυχόν εισηγήσεις για βελτίωση και διευκόλυνση των εργασιών σας, τόσο σε ό,τι αφορά στη λειτουργία όσο και στην υπό εξέταση θεματολογία.

Σας διαβεβαιώ, για άλλη μια φορά, για τη δέσμευσή μου για επιτυχία του θεσμού της Παράλληλης Βουλής και για τη συνέχιση της στήριξης, τόσο εμένα προσωπικά όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων στο σύνολό της, στήριξη που θα παρέχεται καθόλη τη διάρκεια της διεκπεραίωσης των εργασιών σας. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα πορίσματά σας.

Αγαπητοί βουλευτές,

Κηρύττω την έναρξη των εργασιών της 1ης Συνόδου της Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών και εύχομαι εποικοδομητικές εργασίες και καλή επιτυχία στο έργο των επιτροπών σας.

__________

ΕΚ/ΣΧ