Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-11-2019 17:59

Συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ ΕΠΣΑ κ. Θεοδόση Α. Τσιόλα στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) κ. Θεοδόσης Τσιόλας συμμετείχε, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία, στις εργασίες του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ (θέματα Έρευνας και Καινοτομίας), που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες.

Το Συμβούλιο απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η Πρόταση Κανονισμού για το αναθεωρημένο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας (EIT). Στην Πρόταση Κανονισμού ως έχει, περιλαμβάνεται αριθμός θετικών για την Κύπρο προνοιών, όπως αυτών που βελτιώνουν το εύρος της γεωγραφικής κάλυψης του ΕΙΤ σε βάθος χρόνου.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του θέματος, ο κ. Τσιόλας αφού χαιρέτισε την επιτευχθείσα πρόοδο, τόνισε ότι η Κύπρος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο εν λόγω θέμα γιατί οδηγεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση του τριγώνου μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, εκπαιδευτικών οργανισμών και φορέων καινοτομίας, γνωστό ως «Τρίγωνο της Γνώσης».  Σε ό,τι αφορά στο αναθεωρημένο πλαίσιο λειτουργίας του Ιδρύματος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΠΣΑ, όπως και σημαντικός αριθμός άλλων κρατών μελών, τόνισε την ανάγκη για ξεκάθαρες διατάξεις που να διασφαλίζουν ότι με το τέλος της περιόδου 2020-27, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης του εν λόγω Κανονισμού. 

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Τσιόλας παρακάθισε σε γεύμα εργασίας, με κύριο θέμα συζήτησης τη συμβολή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στην προσέλκυση ιδιωτικών ερευνητικών και αναπτυξιακών επενδύσεων για βιώσιμη ανάπτυξη.  Σε παρέμβασή του, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΠΣΑ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Έρευνα και Καινοτομία στη διατήρηση, αλλά και ενίσχυση, του υψηλού βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσιόλας τόνισε την ανάγκη διασφάλισης υποστηρικτικού οικοσυστήματος για τους φορείς καινοτομίας, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Αφού, σημείωσε, ότι η ΕΕ έχει συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε στο ρόλο της Ένωσης ως προς την πρόσβαση των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Τσιόλας είχε διμερή συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης για την Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean Eric Paquet.  Κατά τη συνάντηση έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με θέματα που άπτονται των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ («Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο - ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα Έρευνας και Καινοτομίας.  Ο κ. Τσιόλας εξέφρασε τη στήριξή του για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αύξηση στο νέο ΠΔΠ, των κονδυλίων που αφορούν την Έρευνα και Καινοτομία από 80 δισ. ευρώ σε 100 δισ., σημειώνοντας ότι στην υφιστάμενη προγραμματική περίοδο η Κύπρος αξιοποίησε επαρκώς τα κονδύλια αυτά. Περαιτέρω, υπογράμμισε την ανάγκη να συνεχιστεί η στήριξη κρατών μελών με ερευνητικά οικοσυστήματα όπως αυτό της Κύπρου, τα οποία διαθέτουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, τόνισε, αντιμετωπίζουν και τεράστιες προκλήσεις, μεταξύ άλλων, σε σχέση με την εξασφάλιση ικανοποιητικής χρηματοδότησης κάτι που αναμένεται ότι θα επιτευχθεί μέσα από τη νέα χρηματοδότηση και τις πρόνοιες του φακέλου αυτού για τα έτη 2021-2027.

_____________

ΜΦ/ΣΧ