Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2019 09:01

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη στη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου

Η 15η Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου είναι μια σημαντική πράξη, η οποία ενθαρρύνει την συμμετοχική δημοκρατία και λειτουργεί ως το  το ανώτατο όργανο λήψης των αποφάσεων, εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από το Καταστατικό και ελέγχει τα πεπραγμένα της. Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που απευθύνω χαιρετισμό στη 15η  Γενική  σας Συνέλευση.

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ,ως συνεργάτες μας και ως ένα σημαντικός παράγοντας δράσης σε ευαίσθητους τομείς που συμπληρώνουν τις δικές μας προσπάθειες, στοχεύουν την εξύψωση ανθρωπιστικών και δημοκρατικών αρχών, καθώς και την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών. Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα  στις σύγχρονες κοινωνίες είναι η ενδυνάμωση της δημοκρατίας, άλλα και ένα εργαλείο ενθάρρυνσης των πολιτών να ενεργοποιηθούν στα κοινά.

Στον τομέα της νεολαίας, αυτός ο πολύ σημαντικός τομέας της κοινωνίας μας, ο ρόλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου είναι ανεκτίμητος. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που βλέπω την ανάπτυξη και αναβάθμιση σε δράσεις και προγράμματα. Σημαντική είναι και η δράση του Συμβουλίου Νεολαίας και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θεωρώ ότι βασικός  ρόλος του Συμβουλίου Νεολαίας και των Οργανώσεων μελών του είναι η ενεργοποίηση των νέων στα κοινά, με όλα τα οφέλη που θα  έχει τόσο στους ίδιους αλλά  και στην κοινωνία.  Η ενεργοποίηση των νέων στα κοινά συμβάλλει στην ενίσχυση της  προσωπικής τους  ανάπτυξης, με την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, έκτος της επίσημης εκπαίδευσης, αλλά είναι και το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης εναντία στα ναρκωτικά, το αλκοόλ και την παραβατικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ως θεσμός, έχουμε αναπτύξει μία σειρά δράσεων με στόχο τη στήριξη, την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε μια από τις βασικότερες πολιτικές μας, η οποία έχει σχέση με την αναβάθμιση του τομέα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Η τροποποίηση της νομοθεσίας η οποία αφορά  τα Ιδρύματα, Λέσχες και Σωματεία. Από την 1 Ιανουαρίου   του 2020, όλες οι ΜΚΟ θα πρέπει να υποβάλλουν οικονομικούς απολογισμούς, να διοργανώνουν μια γενική συνέλευση ανά έτος και καταργούνται οι Λέσχες ως  νομική οντότητα. Οι περισσότερες  από  6,500 ΜΚΟ του τόπου μας θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της χρηστής διοίκησης και οικονομικής διαφάνειας.

Προωθήσαμε ,επίσης, νέες μορφές διαβούλευσης και συμμετοχικής δημοκρατίας, στοχεύοντας στην τακτική επικοινωνία με τους πολίτες, την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και, κυρίως, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους με διαφάνεια.

Προς το σκοπό αυτό, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν θεσμοθετηθεί Δημόσιες Διαβουλεύσεις τόσο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  όσο και με τα Υπουργεία και τους ημικρατικούς οργανισμούς. Θεσμοθετήσαμε και το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, στο οποίο 700 νέοι και νέες έχουν την ευκαιρία να  παρακολουθήσουν την λειτουργία του και ,ακολούθως, να υποβάλλουν ερωτήματα και εισηγήσεις τόσο προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και στους Υπουργούς.

Θεσμοθετήθηκε στην Κύπρο από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη «Τα Δικαιώματα και οι Ευθύνες του Εθελοντή», η ‘’Χάρτα του Ενεργού Πολίτη’’, το ‘’Έγγραφο της Κοινωνίας των Πολιτών’’, προχωρώντας την ίδια στιγμή στη διαδικασία εφαρμογής της αναγνώρισης της μη τυπικής μάθησης, δηλαδή την αναγνώριση δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίες αποκτούνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Με Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου δημιουργήσαμε το πρωτόκολλο για τη διαχείριση εθελοντών σε περιόδους κρίσης και έκτακτων καταστάσεων.  

Εξασφαλίσαμε τις απαραίτητες υποδομές για τη στέγαση και τη λειτουργία Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων, με τη δημιουργία έως τώρα δυο σπιτιών του Εθελοντή, στη Λάρνακα και στη Λευκωσία και προχωρούμε στη δημιουργία  του τρίτου στο κέντρο Μεταναστών και Προσφύγων στην Κοφίνου και στην περιοχή  Τροόδους.

Δημιουργήσαμε και λειτουργήσαμε την ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ», η οποία δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η χώρα μας έχει αναγνωριστεί ως μια από τις λίγες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ένα σύγχρονο πλαίσιο πολιτικής για τον τρίτο τομέα, τομέας ο οποίος περιλαμβάνει  τέσσερις πυλώνες: ενεργού πολιτότητας, εθελοντισμού, Μη Κυβερνητών Οργανώσεων και  της κοινωνίας των πολιτών.

Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσετε, τις δράσεις και τα προγράμματα τα οποία εφαρμόζετε, ενισχύουν τον ρόλο της νεολαίας μας στη διαμόρφωση πολιτικών προς όφελός τους, δίνοντας ρόλο και λόγο.

Συγχαίροντάς σας για τη δράση και της εθελοντική σας προσφορά, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, για άλλη μία φορά, ότι θα βρισκόμαστε στο πλευρό σας στηρίζοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειές σας, οι οποίες έχουν πάντοτε τελικό αποδέκτη τις νέες και νέους του τόπου μας.

___________

ΑΜ/ΣΧ