Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2019 13:50

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Μεγάλων Αναπτύξεων

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχθηκα την πρόσκληση να προσφωνήσω την ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Μεγάλων Αναπτύξεων.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία, αφενός για να εκφράσω την εκτίμηση της Πολιτείας για τη δημιουργική και προς όφελος της οικονομίας του τόπου δραστηριότητα που αναπτύσσουν τα μέλη του Συνδέσμου και αφετέρου να γίνω κοινωνός προτάσεων και εισηγήσεων προς την περαιτέρω ενίσχυση της πολιτικής μας σχετικά με τους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Και τούτο, γιατί, πέραν πάσης αμφιβολίας, μέσα από την υπεύθυνη στάση, τις δράσεις, τη δυναμική κινητοποίηση, τις συνέργειες και τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε μέχρις στιγμής ο Σύνδεσμος, συνέβαλε στην κοινή προσπάθεια της ανάκαμψης της οικονομίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην οποία εισήλθε ο τόπος.

Απτή επιβεβαίωση των προλεχθέντων αποτελούν οι μεγάλες ιδιωτικές αναπτύξεις, που αφορούν σημαντικά έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και στα οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται καζίνα-θέρετρα, μαρίνες, ξενοδοχειακές μονάδες, μεικτές αναπτύξεις, εμπορικά κέντρα και γήπεδα του γκολφ, τα οποία, πέραν του μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας που δημιούργησαν,  επέφεραν πρόσθετα πολλαπλασιαστικά οφέλη.

Οφέλη, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη μείωση της ανεργίας, την αναζωογόνηση του κατασκευαστικού και του τουριστικού τομέα, την εισροή  φορολογικών και άλλων εσόδων, ως επίσης την προσέλκυση νέων παραπλήσιων επενδύσεων προστιθέμενης αξίας, άκρως υποβοηθητικών στο σύνολό τους για την πολιτική που υιοθετήσαμε ως Κυβέρνηση προς την κατεύθυνση αυτή.

Την ίδια στιγμή:

 • Η στοχευμένη ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας,
 • η πλήρης εκμετάλλευση των κινήτρων που υιοθετήσαμε ως Κυβέρνηση για την τόνωση και βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με σειρά άλλων μέτρων και πολιτικών που προωθήσαμε,

είχαν ως επακόλουθο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, ως έχω προαναφέρει, τον αυξημένο αριθμό ντόπιων και ξένων επενδύσεων.

Και θέλω να τονίσω ότι, ως προς την στρατηγική προσέλκυσης νέων επενδύσεων, καθοριστικής σημασίας είναι, επίσης, η επικαιροποίηση και η διεύρυνση των φορολογικών, πολεοδομικών και άλλων κινήτρων που δόθηκαν, αλλά και η:

 • προώθηση νέας απλοποιημένης και ευέλικτης πολεοδομικής αδειοδότησης,
 • ταχύρρυθμη αδειοδότηση στρατηγικών επενδυτικών έργων και  η διευκόλυνση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
 • αναθεώρηση των τεσσάρων μεγάλων Τοπικών Σχεδίων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.
 • προώθηση μελέτης σχεδιασμού και υλοποίησης έργων Αστικού Αναδασμού.

Το πλέον ουσιώδες είναι ότι τα όσα προανέφερα δημιουργούν νέες ευοίωνες προοπτικές για την εδραίωση της βιώσιμης ανάπτυξης που πετύχαμε μέχρι στιγμής.

Ευοίωνες προοπτικές τις οποίες, σαφώς, ενισχύουν:

 • Η συνετή διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.
 • Η διασφάλιση της σταθερότητας του φορολογικού μας συστήματος.
 • Η εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί με πρωτογενή πλεονάσματα.
 • Η αυξητικά πτωτική τάση της ανεργίας.
 • Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα και η άντληση δανεισμού με ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια.

Στο πλαίσιο αυτό, πρώτιστο μέλημά μας παραμένει η άμεση υλοποίηση επιπρόσθετων των, μέχρι στιγμής, ευρείας κλίμακας, μεταρρυθμιστικών δράσεων, προκειμένου να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα της χώρας μας ως περιφερειακού κόμβου επενδύσεων και να την αναδείξουμε σε διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.

Προς το σκοπό αυτό, υψίστης σημασίας, κρίνεται:

 (i) Η υιοθέτηση των νομοσχεδίων που έχουμε καταθέσει, τα οποία αφορούν στην  ενίσχυση της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητας λήψης αποφάσεων στο σύστημα Δικαιοσύνης και στην εφαρμογή της λεγόμενης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.        

(ii)  Η ενίσχυση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Προς τούτο, επανακαταθέσαμε σειρά νομοσχεδίων, στα οποία έχουν ενσωματωθεί εισηγήσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων και αλλαγές που προέκυψαν από τις σχετικές διαβουλεύσεις στον διάλογο που προηγήθηκε. Τα εν λόγω νομοσχέδια άπτονται της διαχείρισης του αξιόλογου ανθρώπινου δυναμικού, της διασύνδεσης του μισθολογίου με την ανάπτυξη του ΑΕΠ, της αναδιοργάνωσης κλιμάκων και της κινητικότητας των  δημόσιων υπαλλήλων.

(iii) Η  αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της ενοποίησης των συναφών αρμοδιοτήτων, υπό την εποπτεία ενός Υφυπουργείου, Ψηφιακής Στρατηγικής, Έρευνας και Καινοτομίας.

(iv) Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συγχωνεύσεις Δήμων και κοινοτήτων και τη σχετική συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών.

(v) Η περαιτέρω ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η επίλυση διαρθρωτικών αδυναμιών που αφορούν στον τομέα, και η διείσδυσή μας σε νέες μεγάλες αγορές μέσω της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τον Τουρισμό.

(vi) Η εφαρμογή της νέας απλοποιημένης διαδικασίας για την αδειοδότηση έργων στη βάση του Επενδυτικού Νόμου, ο οποίος εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθεται στη Βουλή.

(vii) Η ανάπτυξη του τομέα της διαχείρισης Επενδυτικών Ταμείων που προσφέρει μια νέα μεγάλη ευκαιρία για τον τομέα των Υπηρεσιών.

(viii) Η εναρμόνιση με τις ταχύτατες εξελίξεις στις σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμογές. Προς το σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας υπό την εποπτεία της Κυβέρνησης και της Βουλής για την εκπόνηση του εθνικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Blockchain.

(ix) Η μεταρρύθμιση δομών διακυβέρνησης της Κεντρικής Τράπεζας, η ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η σύσταση νέας ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής για τον Ασφαλιστικό Τομέα και τα Ταμεία Προνοίας.

(x) Η προώθηση και η ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων και τεχνολογικά αναβαθμισμένων προϊόντων με στόχο την αύξηση της παραγωγής και ενίσχυση της εξωστρέφειας των βιομηχανιών του τόπου.

Είναι καλά γνωστά τα μέχρι στιγμής θετικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή άλλων μεταρρυθμίσεων, εκ των οποίων κάποιες ήταν μάλιστα αποτέλεσμα των εισηγήσεων, της συνεργασίας και της κοινής πολιτικής βούλησης με κάποια εκ των πολιτικών κομμάτων.

Θα ήθελα επομένως, να καλέσω, για ακόμη μία φορά, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μέσα από κλίμα συναίνεσης, να επιδείξουν την απαραίτητη αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να επιτύχουμε το συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτος προς όφελος πρώτα και πάνω από όλα των πολιτών.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω για ακόμη μία φορά την εκτίμηση, αλλά και τη στήριξη στο έργο και τις πρωτοβουλίες σας, προκειμένου να μπορέσετε να συνεχίσετε τη μέχρι τώρα αποτελεσματική και πολυσήμαντη δράση σας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.

 -----------------------------

Σημ.: Τον χαιρετισμό διάβασε εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω κ. Βασίλης Πάλμας.

 

(ΡΜ/ΕΚ/ΕΙ)