Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-12-2019 13:17

Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά το Νοέμβριο 2019

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2019, έφτασε τα 24.495 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Νοέμβριο 2019 μειώθηκε στα 20.860 πρόσωπα σε σύγκριση με 21.233 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)       

Σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2018 σημειώθηκε μείωση 4.019 προσώπων ή 14,1% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς του εμπορίου (μείωση 676 ανέργων), των κατασκευών (μείωση 596), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 467), των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (μείωση 331), της μεταποίησης (μείωση 255), των μεταφορών και αποθήκευσης (μείωση 200) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 982). (Πίνακας 2)   

 

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2019

 

 

 

Νοέμβριος

24.495

20.860

Οκτώβριος

16.544

21.233

Σεπτέμβριος

16.968

21.446

Αύγουστος

19.883

21.918

Ιούλιος

20.582

22.189

Ιούνιος

18.960

22.485

Μάιος

17.607

22.752

Απρίλιος

20.315

23.186

Μάρτιος

26.508

23.629

Φεβρουάριος

29.751

23.914

Ιανουάριος

30.951

24.237

2018

 

 

Δεκέμβριος

29.800

24.442

Νοέμβριος

28.514

25.006

Οκτώβριος

20.447

25.218

Σεπτέμβριος

21.399

25.740

Αύγουστος

23.866

25.927

Ιούλιος

24.803

26.482

Ιούνιος

23.808

27.023

Μάιος

22.839

27.536

Απρίλιος

24.903

27.831

Μάρτιος

30.616

28.206

Φεβρουάριος

34.204

28.827

Ιανουάριος

35.989

29.565

2017

 

 

Δεκέμβριος

35.771

30.431

Νοέμβριος

33.780

30.676

 

 

 

   

Πίνακας 2

Nace Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Νοέμβριος     2018

Οκτώβριος     2019

Νοέμβριος     2019

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

160     

142     

128

B

Ορυχεία και Λατομεία

45     

35     

37

C

Μεταποίηση

1.679     

1.385     

1.424

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

11     

11     

13

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

95     

76     

78

F

Κατασκευές

1.813     

1.229     

1.217

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

4.748     

3.610     

4.072

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

1.325     

588     

1.125

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

8.623     

2.319     

8.292

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

430     

404     

403

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.420     

1.135     

1.352

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

246     

150     

219

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

1.033     

961     

961

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

1.044     

550     

944

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.389     

826     

922

P

Εκπαίδευση

572     

581     

536

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

389     

347     

343

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

518     

307     

511

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

506     

343     

455

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

55      

39     

48

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

29     

15     

13

 

Νεοεισερχόμενοι

2.384     

1.491     

1.402

 

Σύνολο

28.514     

16.544

24.495

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση, καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό Demetra 2.04 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. 

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, και το υπόθεμα Ανεργία ή να επικοινωνεί με την κα Ελένη Χριστοδουλίδου: τηλ:+35722602142, ηλ. ταχ.:  echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy ή τον κ. Γιώργο Αλ. Γεωργίου: τηλ:+35722602233, ηλ. ταχ.: galgeorgiou@cystat.mof.gov.cy.

(ΕΚ/ΕΙ)