Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2019 15:01

Δείκτης τιμών καταναλωτή: Νοέμβριος 2019

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Νοέμβριο 2019 αυξήθηκε κατά 0,31 μονάδες και έφτασε στις 101,60 μονάδες σε σύγκριση με 101,29 μονάδες τον Οκτώβριο 2019. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,5%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2018 – Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2017 – Νοεμβρίου 2018 παρουσίασε αύξηση 0,3% ενώ κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο είχε αυξηθεί κατά 1,2%.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2018 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (-8,4%). Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό 2,8%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2018, η κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -3,1%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,3%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2019 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,47). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,25). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2019 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2018 είχαν τα πετρελαιοειδή (-0,76). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα φρέσκα λαχανικά (0,15) είχαν την μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα. (Πίνακας 5)

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Οκτώβριος

2019

Νοέμβριος

2019

Νοε 19/

Νοε 18

Νοε 19/

Οκτ 19

Ιαν- Νοε 19/

Ιαν- Νοε 18

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

99,07

100,40

-1,38

1,34

0,43

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,13

97,92

-0,11

-0,21

0,41

Ένδυση και Υπόδηση

104,69

105,15

-0,91

0,44

-0,52

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

110,05

110,98

0,12

0,85

4,02

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

96,54

96,41

0,28

-0,13

0,10

Υγεία

101,56

101,58

-0,27

0,02

-0,27

Μεταφορές

97,90

97,80

-3,07

-0,10

-3,36

Επικοινωνίες

94,79

94,76

2,67

-0,03

-2,40

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,96

99,93

0,11

-0,03

0,19

Εκπαίδευση

106,79

106,79

1,70

0,00

1,83

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,29

104,83

1,19

-0,44

1,65

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

100,45

100,27

0,24

-0,18

0,97

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

101,29

101,60

-0,48

0,31

0,21

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Νοε 19/

Νοε 18

Νοε 19/

Οκτ 19

Γενικός Δείκτης

10000

-0,48

0,31

Γεωργικά Προϊόντα

655

-2,52

2,78

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,93

0,08

Ηλεκτρισμός

319

-0,17

2,35

Πετρελαιοειδή

550

-8,41

-0,14

Νερό

57

0,00

0,00

Υπηρεσίες

4224

2,16

-0,03

 

Πίνακας 3

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Νοε 19/

Νοε 18

Νοε 19/

Οκτ 19

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

-0,27

0,25

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

0,00

-0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,07

0,03

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

0,01

0,10

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

0,02

-0,01

Υγεία

637

-0,02

0,00

Μεταφορές

1524

-0,47

-0,02

Επικοινωνίες

439

0,11

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,01

0,00

Εκπαίδευση

392

0,07

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,10

-0,04

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,02

-0,02

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-0,49

0,31

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.   

 

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Νοέμβριος 19/  

Νοέμβριος 18

Θετική επίπτωση

 

Αεροπορικά εισιτήρια

0,18

Φρέσκα φρούτα

0,16

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,17

Αρνητική επίπτωση

 

Πετρελαιοειδή

-0,76

Πατάτες

-0,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,49

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Νοέμβριος 19/                      Οκτώβριος 19

Θετική επίπτωση

 

Φρέσκα λαχανικά

0,15

Ηλεκτρικό ρεύμα

0,09

Πατάτες

0,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

0,31

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις Επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επισκέπτεται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ή να επικοινωνεί με την κα Κωνσταντία Παπαγεωργίου: τηλ:+35722602116, ηλ. ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy ή την κα Άντρη Ευτυχίου: τηλ:+35725878595, ηλ. ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

(ΕΚ/ΕΙ)