Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2019 15:37

Αιτήσεις για παραχώρηση άδειας χρήσης κρατικής γης για γεωργικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ενημερώνει τους γεωργούς ή άλλους καλλιεργητές που καλλιεργούν κρατική (χαλίτικη) γη για γεωργικούς σκοπούς, στους οποίους δεν έχει παραχωρηθεί άδεια χρήσης από την Κυβέρνηση και οι οποίοι αιτήθηκαν επιδότηση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) ότι για να έχουν το δικαίωμα επιδότησης πρέπει μέχρι τις 28.2.2020, να υποβάλουν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σχετική αίτηση για παραχώρηση άδειας χρήσης από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όσοι τυχόν δεν έχουν υποβάλει ακόμα αίτηση, καλούνται να την υποβάλουν μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Για όσους δεν ανταποκριθούν εντός της πιο πάνω ημερομηνίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα ενημερώσει τον ΚΟΑΠ με αποτέλεσμα τη  μη επιδότηση των γεωργών ή άλλων για τις καλλιέργειες εντός κρατικής γης.

Η διαδικασία καθώς και σχετική επιστολή που στάληκε, απορρέουν από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από ομόφωνη αποδοχή της από όλους τους εμπλεκόμενους (ΚΟΑΠ, Υπουργείο Εσωτερικών, Αγροτικές Οργανώσεις). Το δικαίωμα επιδότησης θα ισχύει μέχρι την οριστική εξέταση της αίτησης και θα  συνεχίσουν να το έχουν μόνο όσοι θα τους παραχωρηθεί η σχετική άδεια χρήσης.

Νοείται ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα εξεταστούν σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και θα υποβληθούν για μελέτη και λήψη απόφασης στο Υπουργικό Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν.

(ΕΚ/ΕΙ)