Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2019 08:37

Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 5 Δεκεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η συζήτηση για την Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου και υιοθετήθηκε από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Συμβουλευτική Αρχή θεωρεί γενικά ικανοποιητική την Έκθεση, στην οποία αναγνωρίζονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί και εφαρμόζονται στην Κύπρο, τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά, στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα, η Έκθεση περιλαμβάνει και αριθμό συστάσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία του 5ου Γύρου Αξιολόγησης, είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, απαιτητική και χρονοβόρα για όλες τις χώρες, με σχετικές συστάσεις βελτίωσης.

Η Έκθεση θα δημοσιοποιηθεί μόλις οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της από την Γραμματεία της MONEYVAL, το οποίο μέχρι τότε παραμένει εμπιστευτικό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Επιτροπής.

(EΚ/ΕΙ)