Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-01-2020 12:21

Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση/ενοικιαγορά/αγορά κτηρίου/κτηρίων για κάλυψη στεγαστικών αναγκών

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθύνουν πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την ενοικίαση/ενοικιαγορά/αγορά κτηρίου/κτηρίων για κάλυψη άμεσων στεγαστικών αναγκών.

Ως πρώτη προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζεται η Παρασκευή, 14η  Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 13:00. Σημειώνεται ότι, η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για περίοδο 12 μηνών, δηλαδή μέχρι τις 14/2/2021 και ώρα 13:00 κατά την οποία οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Αναλυτικά έγγραφα της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων στον σύνδεσμο Ανακοινώσεις.

 

(ΝΝ/ΣΧ)