Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2020 14:00

Νέος περιορισμός στη χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών σε παιδικές πάνες

H παρουσία συγκεκριμένων χημικών ουσιών που προκαλούν ανησυχία σε παιδικές πάνες μίας χρήσηςαποτελεί θέμα μελέτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ΕCHA) που συλλέγει δεδομένα με στόχο την ετοιμασία ειδικού περιορισμού.  Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει σχετικά τους επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς, διανομείς, καθώς και τις οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες Οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες για την υποβολή σχετικών δεδομένων που κατέχουν ή παρατηρήσεων.  Η πρόταση για τον νέο περιορισμό θα αξιολογηθεί με τελικό στόχο να ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH).  

Μέσω αναλυτικών μελετών έχει εντοπισθεί από τη Γαλλική αρμόδια Αρχή ότι οι παιδικές πάνες περιέχουν επικίνδυνές χημικές ουσίες σε όρια πέραν από αυτά που θεωρούνται ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία.  Ως συνέπεια είναι πιθανόν να προκαλούνται ασθένειες στα παιδιά λόγω της άμεσης δερματικής τους έκθεσης σε αυτές. Η πρόταση στοχεύει στον περιορισμό των ακόλουθων ομάδων χημικών ουσιών: Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες, Διοξίνες, Φουράνια, Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια και Φορμαλδεΰδη.  Οι ουσίες αυτές ταξινομούνται ως Καρκινογόνες και Τοξικές στην Αναπαραγωγή με αναπτυξιακές, νευρολογικές και ανοσοκατασταλτικές επιπτώσεις.  Δεν προστίθενται σκόπιμα αλλά παραμένουν ως υπολείμματα από τη διαδικασία κατασκευής των πάνων.

Καλούνται οι επηρεαζόμενοι και όσοι έχουν ειδικό ενδιαφέρον για το θέμα να αποστείλουν οποιαδήποτεδεδομένα κατέχουν, ειδικότερα σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών υλικών, αναλυτικών μεθόδων ή πιθανές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις λόγω της εισαγωγής του περιορισμού, μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA:

https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν ερωτήσεις σε δωρεάν διαδικτυακό Σεμινάριο που θα διεξαχθεί στις 30.1.2020 και το οποίο θα φαίνεται στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://echa.europa.eu/el/-/call-for-evidence-on-proposed-restriction-of-substances-of-concern-in-baby-diapers

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δεδομένων είναι η 31η Μαρτίου 2020.   Τονίζεται ότι η έγκαιρη υποβολή δεδομένων ή παρατηρήσεων από τους επηρεαζόμενους είναι σημαντική για να εντοπιστούν έγκαιρα οι πιθανές εξαιρέσεις από τον μελλοντικό περιορισμό. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

(ΣΣ/ΣΧ)