Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2020 14:12

Εκστρατεία επιθεώρησης σε χονδρικό εμπόριο, Φεβρουάριος 2020 (ΚΧΠΑΥ/5)

1. Εκστρατεία επιθεωρήσεων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε υποστατικά επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου θα διεξαγάγει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Φεβρουάριο.

2. Η εκστρατεία εντάσσεται στις δραστηριότητες του Ετήσιου Προγράμματος Επιθεωρήσεων που ετοίμασε και υλοποιεί το Τμήμα και σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις εν λόγω επιχειρήσεις.

3. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην εν λόγω οικονομική δραστηριότητα καθώς και η λήψη προστατευτικών και προληπτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

4. Οι στόχοι της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εργοδοτών με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων και τον καθορισμό και τη λήψη μέτρων προστασίας και πρόληψης με βάση τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου.

5. Διευκρινίζεται ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στα υποστατικά, εκτός από τα σημεία στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία, θα ελέγχονται παράλληλα και άλλες πρόνοιες της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

6. Λεπτομερέστερο ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας όπου αναγράφονται τα σημεία ελέγχου στα οποία θα επικεντρωθεί η εν λόγω εκστρατεία μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζεται η φετινή εκστρατεία.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδιο λειτουργό στο τηλ. 22405659 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kplati@dli.mlsi.gov.cy.


ΝΝ/ΣΧ