Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2020 14:48

Πραγματοποιήθηκε η 9η Συνεδρία του Παγκύπριου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει ότι στις 21 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 9η Συνεδρία του Παγκυπρίου Συμβουλίου Χημικών Ουσιών. Το Συμβούλιο αυτό αποτελεί θεσμοθετημένο σώμα, με βάση τον περί Χημικών Ουσιών Νόμο του 2010, που συμβουλεύει την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πάνω σε θέματα καλύτερου ελέγχου και διαχείρισης των χημικών ουσιών. Το εν λόγω Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των δημοσίων υπηρεσιών με εμπλοκή σε θέματα διαχείρισης χημικών ουσιών και εκπροσώπους διαφόρων φορέων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Επαγγελματικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και Συνδέσμων Καταναλωτών).

Στη Συνεδρία αναλύθηκαν και συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα θέματα διαχείρισης και ελέγχου χημικών ουσιών και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκστρατειών της Επιτροπής FORUM για την εναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας, για τον έλεγχο ταξινόμησης επισήμανσης και συσκευασίας των χημικών προϊόντων (REF6)  και τους ελέγχους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τη συνεργασία με τα Τελωνεία (REF7) και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν τη δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων για τη συλλογή πληροφοριών για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων. Παρουσιάστηκαν, επίσης, τα αποτελέσματα των διαφόρων εκστρατειών που έγιναν τον τελευταίο χρόνο από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και συζητήθηκαν οι μελλοντικοί στόχοι και οι επερχόμενες προκλήσεις.

Ακολούθησε συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορεί,ς με στόχο τη συνέργεια και τον καλύτερο συντονισμό δράσεων στα θέματα της εποπτείας της αγοράς και της καλύτερης εφαρμογής των νομοθεσιών που αφορούν τα χημικά προϊόντα. Οι παρουσιάσεις που έγιναν είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ.

(ΕΚ/ΣΧ)