Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-01-2020 15:04

Αιτήσεις για τη θέση Επιμετρητή Ποσοτήτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Τμήμα Δημοσίων Έργων

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει ανάγκη για απασχόληση ενός Επιμετρητή Ποσοτήτων στο Τμήμα Δημοσίων Έργων έναντι κενών μόνιμων θέσεων. Η απασχόληση αφορά ανάγκες στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων στη Λευκωσία. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
2.  Καθήκοντα και Ευθύνες:
 (α) Ετοιμάζει επιμετρήσεις, δελτία ποσοτήτων, τεχνικούς όρους, εκτιμήσεις, τεχνικές καταστάσεις και πιστοποιητικά πληρωμής.
 (β) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα και διαχειρίζεται συμβόλαια οικοδομικών έργων  που μελετούνται και επιβλέπονται από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς.
 (γ) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
 (δ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό περιλαμβανομένων και λογισμικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(ε) Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος για εκπλήρωση των καθηκόντων του.
 (στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
 
3. Απαιτούμενα προσόντα: 
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επιμέτρηση Ποσοτήτων.
(2) Πενταετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα στον οικείο κλάδο σπουδών.
(3) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο σπουδών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και πλήρες μέλος (Fellow ή Professional Associate)  του Royal institution of Chartered Surveyors (Quantity Surveying Division) ή / και μεταπτυχιακή πείρα πέραν της ελάχιστης στον οικείο κλάδο σπουδών αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4.     Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.    Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον κ. Αντρέα Τσουρή, στο τηλέφωνο 22806750. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία»,  το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).
6.   Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή  και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφα διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, εγγραφή και ενεργή άδεια ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην επιμέτρηση ποσοτήτων.  Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του έντυπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμός από τη διαδικασία.
7.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Τμήμα Δημοσίων Έργων, Λεωφόρος Στροβόλου 165, Στρόβολος στον 1ο όροφο στο γραφείο αρ. 156, του Τομέα Κτιρίων, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 21 Φεβρουαρίου 2020. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τη Θέση ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ».

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

 

Α/Α

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης ή πλήρες μέλος (Fellow ή ProfessionalAssociate)  του RoyalinstitutionofCharteredSurveyors (QuantitySurveyingDivision).

 

2

Η κατοχή πέραν του ενός  Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνεται υπόψη.

2

Μεταπτυχιακή πείρα στον οικείο κλάδο σπουδών πέραν από την ελάχιστη καθορισμένη.

1-10

1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες με ανώτατο όριο τα πέντε (5) χρόνια.

 

3

Ειδική μεταπτυχιακή πείρα σε θέμα οικονομικής διαχείρισης οικοδομικών έργων αξίας πέραν των €2 εκ.

1-10

1 μονάδα για κάθε έξι (6) συμπληρωμένους μήνες ανά Έργο, με ανώτατο όριο τα πέντε (5) χρόνια.

 

 

Σημ.: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:

 (α) Η κατοχή Μεταπτυχιακού τίτλου.

 (β) Ο χρόνος της πείρας στον οικείο κλάδο σπουδών.

 

27/1/2020

 

ΝΝ/ΣΧ