Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-01-2020 11:38

Διεξαγωγή επιχορηγημένου προγράμματος κατάρτισης από το ΚΕΠΑ

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή του προγράμματος κατάρτισης με θέμα: «GDPR – Οι Απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι ευθύνες των επιχειρήσεων».

 Από τις 25.05.2018 ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 έχει τεθεί αυτόματα σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα μεσαία και ανώτερα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων/ οργανισμών που ασχολούνται με τη συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, και πιο συγκεκριμένα, σε: Διευθυντές Εταιρειών, Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς Διευθυντές, Διευθυντές/ Λειτουργούς Πληροφορικής (IT), Υπεύθυνους Διαχείρισης Προσωπικού,  Υπεύθυνους Marketing, Υπευθύνους Εσωτερικού Ελέγχου και Νομικούς Σύμβουλους.

 Η διάρκεια του προγράμματος ανέρχεται σε 14 ώρες και θα διεξαχθεί στις 12 και 13 Μαρτίου 2020 από τις 8:30π.μ – 4:30μ.μ στα κεντρικά γραφεία του ΚΕΠΑ στη Λευκωσία.

 Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

 Το πρόγραμμα έχει τύχει έγκρισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, καθώς και οι άνεργοι, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

€165 το άτομο

Επιχορήγηση ΑνΑΔ

€132 το άτομο

Υπόλοιπο πληρωτέο στο ΚΕΠΑ

€33 το άτομο

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ  http://www.mlsi.gov.cy/kepa ή να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Λειτουργό του Προγράμματος κα Χριστιάνα Χριστοδούλου στο τηλέφωνο 22806119 ή/και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cchristodoulou@kepa.mlsi.gov.cy  

ΣΣ/ΣΧ