Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-02-2020 08:09

Ηλεκτρονική εξάλειψη υποθήκης

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι η εφαρμογή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εξάλειψης απλών υποθηκών από ενυπόθηκους δανειστές, μέσω της νέας Διαδικτυακής Πλατφόρμας του Τμήματος “DLSPORTAL”, λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία.

Κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, έχουν διενεργηθεί στο σύνολο, διακόσιες τριάντα τέσσερις (234) ηλεκτρονικές εξαλείψεις υποθηκών από ενυπόθηκους δανειστές.

 

ΝΝ/ΕΙ