Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-02-2020 08:14

Πληρωμές με προσωπική επιταγή στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ανακοινώνει ότι, από τις 2 Απριλίου 2020, δεν θα γίνεται αποδεκτή από τα Επαρχιακά Κτηματολογικά Γραφεία η πληρωμή με προσωπική επιταγή των τελών και δικαιωμάτων που επιβάλλονται και εισπράττονται από το Τμήμα, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμου, Κεφάλαιο 219.

Οι τραπεζικές επιταγές (good for payment) θα εξακολουθούν να γίνονται αποδεκτές.

 

ΝΝ/ΕΙ