Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-04-2018 14:40

Συνέντευξη για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη (1 θέση). Στον κατάλογο περιλήφθηκε ο πιο κάτω μοναδικός υποψήφιος, ο οποίος και καλείται, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Ώρα 10.00π.μ.

Π.6652

Παπανικολάου Νίκος

 

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

 

(ΜΓ/ΣΧ)