Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-03-2020 13:49

Μητρώο επιχειρήσεων: 2018, ετήσια μεταβολή 4,3%

Κατά το 2018 ο αριθμός των επιχειρήσεων ανήλθε στις 101.147 σε σύγκριση με 96.936 το 2017, καταγράφοντας αύξηση 4,3%. Ο αριθμός των υποστατικών αυξήθηκε κατά 3,7%, από 105.019 το 2017 σε 108.891 το 2018.

Από το 2015 και μετά, παρατηρείται ετήσια αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων και των υποστατικών (Πίνακας 1). Η τελευταία χρονιά κατά την οποία παρατηρήθηκε μείωση στον αριθμό των επιχειρήσεων και των υποστατικών, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ήταν το 2014.

 

Κατά το 2018, το 94,8% των επιχειρήσεων είχε λιγότερους από 10 απασχολούμενους (Πίνακας 2). Ο μεγαλύτερος παραγωγικός τομέας σε αριθμό επιχειρήσεων ήταν ο τομέας του “Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών” και αμέσως μετά ακολούθησαν οι τομείς των “Επαγγελματικών, Επιστημονικών και Τεχνικών Δραστηριοτήτων” και των “Κατασκευών”. Ο μικρότερος παραγωγικός τομέας ήταν τα “Ορυχεία και Λατομεία” (Πίνακας 3).

 

Τα περισσότερα υποστατικά βρίσκονταν στην επαρχία Λευκωσίας ενώ τα λιγότερα βρίσκονταν στην επαρχία Αμμοχώστου (Πίνακας 4).

 

Πίνακας 1

 

 

Έτος

Ετήσια Μεταβολή (%)

(Σύγκριση με Προηγούμενο Έτος)

Αριθμός Επιχειρήσεων

Αριθμός των Υποστατικών

2014

-1,7

-4,3

2015

2,1

3,2

2016

3,2

1,4

2017

4,2

4,9

2018

4,3

3,7

 

Πίνακας 2

 

 

Μέγεθος               (Αρ. Απασχολουμένων)

Αριθμός Επιχειρήσεων

Μερίδιο (%)

0-9

95.879

94,8

10-49

4.443

4,4

50-249

710

0,7

249+

115

0,1

Σύνολο

101.147

100

 

Πίνακας 3

 

 

Nace Αναθ.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Αριθμός Επιχειρήσεων

Α

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

3.631

B

Ορυχεία και Λατομεία

49

C

Μεταποίηση

5.055

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

84

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

211

F

Κατασκευές

8.432

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

17.022

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

3.167

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

5.869

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

1.948

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

3.259

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

1.116

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

8.844

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

3.321

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

297

P

Εκπαίδευση

2.917

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

4.224

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

2.223

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

5.545

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών ως Εργοδοτών· Μη Διαφοροποιημένες Δραστηριότητες Νοικοκυριών, που Αφορούν την Παραγωγή Αγαθών και Υπηρεσιών για Ιδία Χρήση

23.932

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

1

 

Σύνολο

101.147

 

Πίνακας 4

 

Επαρχία

Αριθμός Υποστατικών

Επαρχία Λευκωσίας *

41.385

Επαρχία Αμμοχώστου *

6.954

Επαρχία Λάρνακας *

16.893

Επαρχία Λεμεσού

31.727

Επαρχία Πάφου

11.932

Σύνολο

108.891

* Τα στοιχεία αναφέρονται στις περιοχές που ελέγχει το κράτος.

 

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

 

Γενικές Πληροφορίες

Το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων ενημερώνεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 177/2008, χρησιμοποιώντας στοιχεία από διοικητικές πηγές και έρευνες που διεξάγονται από την Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Οι διοικητικές πηγές που χρησιμοποιούνται είναι τα αρχεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Φ.Π.Α και του Εφόρου Εταιρειών.

Κάλυψη στοιχείων

Το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων καλύπτει τις πιο κάτω στατιστικές μονάδες:

• Νομική Μονάδα

• Επιχείρηση

• Τοπική Μονάδα (Υποστατικό)

• Όμιλος Επιχειρήσεων

Το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιείται είναι το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών δραστηριοτήτων NACE (Αναθ. 2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημοσιεύονται στοιχεία για τις στατιστικές μονάδες “Επιχείρηση” και “Τοπική Μονάδα/Υποστατικό”.

Ορισμοί

Επιχείρηση σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 696/93, “αποτελείται από τον μικρότερο συνδυασμό νομικών μονάδων που απαρτίζει μια οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών η οποία διαθέτει ορισμένο βαθμό αυτονομίας σε επίπεδο λήψης αποφάσεων, κυρίως όσον αφορά τη διάθεση των τρεχόντων πόρων της.  Μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί μια ή περισσότερες δραστηριότητες σε έναν ή περισσότερους τόπους”.

Τοπική Μονάδα/ Υποστατικό σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 696/93, “αντιστοιχεί σε μια επιχείρηση ή ένα τμήμα της (εργαστήριο, εργοστάσιο, κατάστημα, ορυχείο, αποθήκη) που βρίσκεται σε καθορισμένη γεωγραφική θέση.  Σ’ αυτόν τον τόπο ή απ’ αυτόν τον τόπο ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες στα πλαίσια των οποίων, εκτός εξαιρέσεων, ένα ή περισσότερα άτομα εργάζονται (ενδεχομένως με καθεστώς μερικής απασχόλησης) για λογαριασμό μιας και της αυτής επιχείρησης.”

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Μητρώο Επιχειρήσεων

 

Επικοινωνία

Θωμάς Γρηγορίου: Τηλ:+35722602126, Ηλ. Ταχ.: tgregoriou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΝΝ/ΕΙ)