Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-05-2020 14:24

Ανακοίνωση για εισαγωγείς και εμπορευόμενους μασκών προσώπου

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πληροφορεί τους εισαγωγείς/ εμπορευόμενους ότι οι μάσκες που μπορούν να διατίθενται στην αγορά πρέπει να ικανοποιούν μία από τις απαιτήσεις που περιγράφονται εδώ.

Σημαντική επισήμανση:

Οποιαδήποτε μάσκα προσομοιάζει με μάσκα, η οποία εμπίπτει σε μια από τις δύο πρώτες κατηγορίες (Μέσα Ατομικής Προστασίας ή Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός), σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στην τρίτη κατηγορία (υπόλοιπες μάσκες) με αυτοδήλωση του κατασκευαστή/εισαγωγέα/διανομέα.  Για να επιτραπεί η διάθεση της μάσκας στην αγορά, πρέπει η μάσκα απαραίτητα να ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας που καθορίζονται στην αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει τη συγκεκριμένη κατηγορία μάσκας.

(ΕΚ/ΕΧΡ)