Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-06-2020 16:14

Εξαετή ονομαστικά κυβερνητικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα

Μείωση επιτοκίων για τις σειρές που θα εκδοθούν

από τις 2 Οκτωβρίου 2020 και μετέπειτα

 

Το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ανακοινώνει τη μείωση των επιτοκίων των εξαετών ονομαστικών κυβερνητικών ομολόγων για φυσικά πρόσωπα (εφεξής «ομολόγων»), με έναρξη ισχύος την 2α Οκτωβρίου 2020.

Ειδικότερα, τα ομόλογα που θα εκδοθούν από τις 2 Οκτωβρίου 2020 και μετέπειτα, θα αποδίδουν μειωμένο επιτόκιο όπως παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

Χρόνος κατοχής του ομολόγου

 

Ετήσιο Επιτόκιο

(έναρξη ισχύος 2 Οκτωβρίου 2020)

Για τους πρώτους 24 μήνες

1,00 %

Πέραν των 24 μηνών και μέχρι 48 μηνών

1,25 %

Πέραν των 48 μηνών και μέχρι 60 μηνών

1,50 %

Πέραν των 60 μηνών και μέχρι 72 μηνών

1,75 %

Διευκρινίζεται ότι, η πιο πάνω μείωση του επιτοκίου θα τεθεί σε ισχύ από την έκδοση ομολόγων ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2020 για την οποία η περίοδος παραλαβής αιτήσεων θα είναι η 1η μέχρι τη 18η Σεπτεμβρίου 2020.

Νοείται ότι, η εν λόγω μείωση του επιτοκίου δεν θα αφορά τις σειρές ομολόγων με ημερομηνία έκδοσης πριν της 2ας Οκτωβρίου 2020, για τις οποίες θα ισχύουν οι εκάστοτε σχετικοί Ειδικοί Όροι Έκδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Τηλ. Επικοινωνίας: 22712300

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σημαντική Διευκρίνιση: Το έγγραφο αυτό, ή απόσπασμά του, δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή έκδοση ή πρόταση για αγορά κυβερνητικών ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εκδότης) ή κίνητρο επένδυσης σε οποιαδήποτε επικράτεια.  Ούτε το έγγραφο αυτό ή απόσπασμά του, ούτε και το γεγονός της δημοσιοποίησής του, αποτελούν βάση για οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης. Οποιαδήποτε απόφαση για αγορά ομολόγων πρέπει να λαμβάνεται με βάση τους τελικούς όρους των ομολόγων καθώς και τις πληροφορίες για τον Εκδότη που ετοιμάζονται από ανεξάρτητους Οίκους. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές προτρέπονται όπως διενεργούν οι ίδιοι ανεξάρτητη έρευνα για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Εκδότη και τα βασικά χαρακτηριστικά/κινδύνους των ομολόγων. Για το σκοπό αυτό μπορούν να ζητούν τη συμβουλή ενός αδειούχου/ εγκεκριμένου ειδικού (π.χ. Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών) σχετικά με το κατά πόσο η επένδυση αυτή είναι κατάλληλη για αυτούς πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση σε σχέση με τα ομόλογα του Εκδότη.

------------------------