Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-07-2020 14:35

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση για το συγχρηματοδοτούμενο Έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στα Γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Συνάντηση Διαχείρισης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ. «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας». Στη συνάντηση ήταν παρόντες από την Κύπρο εκπρόσωποι της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας και της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών και από την Ελλάδα εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και εκπρόσωποι του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος, καθώς και οι εν εξελίξει διαδικασίες υλοποίησης του έργου.

Το έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ. «Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας» συγχρηματοδοτείται από κοινού από το πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, το Έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ. είναι ύψους €3.270.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανταπεξέλθει καλύτερα στο μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Με τη βοήθεια του έργου θα γίνουν βελτιωτικά έργα στον Χώρο Προσωρινής Φιλοξενίας Ατόμων που Χρήζουν Προστασίας «ΧΠΦ Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, αυξάνοντας την δυναμικότητα του χώρου, προσφέροντας παράλληλα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και απασχόλησης στα άτομα που χρήζουν προστασίας κατά τις πρώτες μέρες παραμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ETC), γνωστή και ως Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και παρέχει ένα πλαίσιο για την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα κράτη μέλη.

Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.

Η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, δηλαδή του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας χωρίζεται στους πυλώνες «Αστυνομική συνεργασία» και «Σύνορα και Θωρήσεις». Ο δεύτερος πυλώνας, που συγχρηματοδοτεί το έργο Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ., εστιάζει στη στήριξη των προσπαθειών της Κύπρου να προετοιμαστεί για ένταξη στον χώρο Σιένγκεν, να διαχειρίζεται με αποτελεσματικότητα τη διαδικασία εκδόσεως θεωρήσεων και να εξασφαλίζει την ασφαλέστερη επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων.

Ως διαχειριστική αρχή, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό και προγραμματισμό στη βάση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής, να ενισχύσει τη δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

(ΕΚ/ΣΧ)