Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-07-2020 12:58

Αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών 2018

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Υπηρεσιών και Μεταφορών, ο τριτογενής τομέας της οικονομίας κατέγραψε το 2018 θετική πορεία σε σύγκριση με το 2017.

Συγκεκριμένα, η αξία παραγωγής το 2018 παρουσίασε αύξηση 6,8% στις μεταφορές και αποθήκευση (τομέας Η), 6,6% στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (τομέας Ι), 8,8% στην ενημέρωση και επικοινωνία (τομέας J), 16,3% στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας (τομέας L), 10,4% στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (τομέας Μ) και 16,9% στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (τομέας Ν).

Άνοδος παρατηρήθηκε και στην προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές. Στις μεταφορές και αποθήκευση καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 6,6% στα €823,8 εκατομμύρια, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 5,6% στα €1.280,3 εκατομμύρια, στην ενημέρωση και επικοινωνία 6,5% στα €1.183,9 εκατομμύρια, στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 16,7% στα €117,2 εκατομμύρια, στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 9,7% στα €1.242,6 εκατομμύρια και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 14,7% στα €342,3 εκατομμύρια.

Αύξηση σημειώθηκε και στον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων. Το 2018, στις μεταφορές και αποθήκευση απασχολούνταν 19.374 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση 6,0%, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης 48.462 (+9,0%), στην ενημέρωση και επικοινωνία 12.097 (+14,3%), στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 2.561 (+15,5%), στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 29.401 (+9,8%) και στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 12.977 άτομα (+10,4%).

Πίνακας

NACEAvαθ.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Αξία Παραγωγής

Προστιθέμενη Αξία σε Τρέχουσες Τιμές

Απασχόληση

€εκ.

%*

€εκ.

%*

Αριθμός

%*

H

Μεταφορές και Αποθήκευση

3.142,4

6,8

823,8

6,6

19.374

6,0

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

2.520,9

6,6

1.280,3

5,6

48.462

9,0

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

3.529,0

8,8

1.183,9

6,5

12.097

14,3

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

181,4

16,3

117,2

16,7

2.561

15,5

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

2.197,1

10,4

1.242,6

9,7

29.401

9,8

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

574,3

16,9

342,3

14,7

12.977

10,4

* Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του 2018 σε σχέση με το 2017.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Απασχόληση – Ο μέσος όρος του συνολικού αριθμού εργαζομένων κατά τη διάρκεια του έτους, σε ισοδυναμία πλήρους απασχόλησης.

Αξία παραγωγής – Η αξία των παραχθέντων υπηρεσιών, οι καθαρές εισπράξεις από αγαθά που πωλούνται ακριβώς στην ίδια κατάσταση όπως αγοράζονται και άλλα έσοδα.

Προστιθέμενη αξία σε τρέχουσες τιμές – Προκύπτει αφού αφαιρεθούν από την αξία παραγωγής τα έξοδα παραγωγής, τα διοικητικά έξοδα και τα ενοίκια που πληρώθηκαν για κτίρια και μηχανήματα.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η Έρευνα Υπηρεσιών και Μεταφορών διενεργείται σε ετήσια βάση στις επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους εμπίπτει στους τομείς H (Μεταφορές και αποθήκευση), I (Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης), J (Ενημέρωση και επικοινωνία), L (Διαχείριση ακίνητης περιουσίας), M (Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες) και N (Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες) του συστήματος ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2018 η Έρευνα κάλυψε δειγματοληπτικά 2.410 περίπου επιχειρήσεις. Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία έγινε με προσωπικές συνεντεύξεις στις επιχειρήσεις και τη χρήση ειδικού ερωτηματολογίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υποθέματα Άλλες Υπηρεσίες, Μεταφορές και Επικοινωνίες 

Επικοινωνία

Μαργαρίτα Γεωργίου: Τηλ: +35722602217, Ηλ. Ταχ.: mgeorgiou@cystat.mof.gov.cy

Καλομοίρα Φράγκου: Τηλ: +35722602220, Ηλ. Ταχ.: kfrangou@cystat.mof.gov.cy

(ΕΧ/ΕΙ)