Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-07-2020 13:17

Ανακοίνωση Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων κας Ιωσηφίνας Αντωνίου αναφορικά με την αύξηση των διδάκτρων σε Πανεπιστήμια της Βρετανίας

Παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες και αφορά στην αύξηση των διδάκτρων σε Πανεπιστήμια της Βρετανίας, η οποία θα ισχύσει μετά το 2021. Τούτο φαίνεται να επηρεάζει δυσμενώς τους φετινούς άρρενες τελειόφοιτους σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού σύντομα θα κληθούν να καταταγούν στην Εθνική Φρουρά, συμπληρώνοντας 14μηνη θητεία, πριν την εισδοχή τους σε Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Επιβαρυντικό παράγοντα φαίνεται ν’ αποτελεί και το γεγονός μη παραχώρησης ευρωπαϊκού δανείου σε φοιτητές που προέρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτό το δεδομένο, είναι προφανές ότι οι φετινοί άρρενες τελειόφοιτοι θα εισαχθούν στα βρετανικά πανεπιστήμια με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με τις τελειόφοιτες συμμαθήτριές τους.

Ως γνωστό, η ίση πρόσβαση ανδρών και γυναικών σε όλες τις μορφές και όλα τα επίπεδα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτό, τόσο οι γυναίκες όσο και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε όλους ανεξαίρετα τους πόρους, υλικούς, οικονομικούς, ανθρώπινους, κοινωνικούς, πολιτικούς, και άλλους, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τους χρησιμοποιούν και επωφελούνται από αυτούς επί ίσοις όροις.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι γίνονται διαβήματα και ενέργειες από πλευράς των εμπλεκόμενων αρχών της Δημοκρατίας για εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στο ζήτημα που έχει ανακύψει. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι προσπάθειες για επίλυση του θέματος θα πρέπει να εντατικοποιηθούν, δεδομένου ότι οι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης και συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης έχουν καθοριστική σημασία για την προαγωγή της δημοκρατικής αρχής της ισονομίας και την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

 

(ΙΚ/ΕΙ)