Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-07-2020 13:04

Δείκτης τιμών καταναλωτή: Ιούνιος 2020

Πληθωρισμός -2,0%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΚΤ) τον Ιούνιο 2020 μειώθηκε κατά 0,42 μονάδες και έφτασε στις 99,27 μονάδες σε σύγκριση με 99,69 μονάδες τον Μάιο 2020. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 2%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2019 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή (-17%), ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα η κατηγορία Γεωργικά Προϊόντα παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -7%. (Πίνακας 2)

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2019, η κατηγορία Μεταφορές παρουσίασε τη μεγαλύτερη μεταβολή με ποσοστό -8,3%.(Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Μάιο του 2020, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,1%) και Μεταφορές (2,8%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές και Ένδυση και Υπόδηση με ποσοστά -3,4% και -2,8% αντίστοιχα. (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2020 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (-1,26) και  Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,59). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,61), ενώ θετική επίπτωση είχαν οι Μεταφορές (0,37). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2019 είχαν τα πετρελαιοειδή (-1,44) και ο ηλεκτρισμός (-0,49). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα φρέσκα φρούτα (-0,70) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουνίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ θετική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (0,24). (Πίνακας 5)

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Μάιος  2020

Ιούνιος  2020

Ιούν 20/

Ιούν 19

Ιούν 20/

Μάιος 20

Ιαν- Ιούν 20/

Ιαν- Ιούν 19

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

103,61

100,39

0,62

-3,11

0,98

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,20

97,92

-0,77

-0,29

-0,16

Ένδυση και Υπόδηση

99,49

99,68

-3,49

0,19

-2,80

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

105,37

104,14

-4,78

-1,17

0,18

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού

95,59

95,50

-1,43

-0,09

-0,46

Υγεία

101,98

102,00

0,68

0,02

0,28

Μεταφορές

88,47

90,92

-8,34

2,77

-3,36

Επικοινωνίες

92,54

92,49

-1,95

-0,05

1,80

Αναψυχή και Πολιτισμός

100,03

99,92

0,47

-0,11

0,27

Εκπαίδευση

106,50

106,50

1,42

0,00

1,60

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,66

105,58

0,51

-0,08

1,24

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

100,12

99,85

-0,09

-0,27

-0,13

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

99,69

99,27

-1,99

-0,42

-0,25

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Ιούν 20/

Ιούν 19

Ιούν 20/

Μάιος 20

Γεωργικά Προϊόντα

655

-0,44

-6,96

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,73

-0,19

Ηλεκτρισμός

319

-13,14

-3,96

Πετρελαιοειδή

550

-17,02

3,57

Νερό

57

-0,77

0,00

Υπηρεσίες

4224

0,71

0,28

Γενικός Δείκτης

10000

-1,99

-0,42

 

Πίνακας 3

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούν 20/

Ιούν 19

Ιούν 20/

Μάιος 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

0,12

-0,61

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

-0,03

-0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

-0,26

0,01

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

-0,59

-0,14

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

-0,09

-0,01

Υγεία

637

0,04

0,00

Μεταφορές

1524

-1,26

0,37

Επικοινωνίες

439

-0,08

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,03

-0,01

Εκπαίδευση

392

0,06

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,05

-0,01

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

-0,01

-0,02

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-2,02

-0,42

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.   

 

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούν 20/  

Ιούν 19

Αρνητική επίπτωση

 

Πετρελαιοειδή

-1,44

Ηλεκτρισμός

-0,49

 

   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-2,02

     

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούν 20/                         Μάιος 20

Θετική επίπτωση

 

   Πετρελαιοειδή

0,24

   Φρέσκα λαχανικά

0,22

Αρνητική επίπτωση

 

Φρέσκα φρούτα

-0,70

Ηλεκτρισμός

-0,13

   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,05

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,42

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στον ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στον ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                  

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή συγκεκριμένων τιμών για τον μήνα Ιούνιο 2020. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Μη Καταγραφή Τιμής

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

  • οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,
  • εάν δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες τιμές σε κάποια υποκατηγορία  επαναλήφθηκαν οι τιμές του προηγούμενου μήνα και αυτό αφορούσε κυρίως τιμές που δεν μεταβάλλονται συχνά όπως πολιτιστικές υπηρεσίες.

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων καθώς και οι τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν εκεί όπου δεν ήταν διαθέσιμες εφαρμόζοντας την αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας τον σύνηθες εποχιακό τους χαρακτήρα.

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΔΤΚ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

(ΣΣ/ΕΙ)