Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-07-2020 13:19

Δείκτης τιμών κατοικιών (ΔΤΚατ): 1ο τρίμηνο του 2020, ετήσια μεταβολή: 1,1%

Σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ΔΤΚατ για το πρώτο τρίμηνο του 2020 υπολογίζεται στις 109,13 μονάδες. Συγκρινόμενος με το τέταρτο τρίμηνο του 2019 ο ΔΤΚατ αυξήθηκε κατά 2,5% και σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 1,1%.

Η διακύμανση του Δείκτη για την περίοδο από το 1ο τρίμηνο του 2019 μέχρι και το 1ο τρίμηνο του 2020, καθώς επίσης η τριμηνιαία και η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

 

 

1ο Τρίμηνο 2019

2ο Τρίμηνο 2019

3ο Τρίμηνο 2019

4ο Τρίμηνο 2019

1ο Τρίμηνο 2020

Τριμηνιαίος ΔΤΚατ(2015=100)

107,93r

112,73r

105,64r

106,51r

109,13

Τριμηνιαία μεταβολή(%)

0,8

4,5

-6,3

0,8

2,5

Ετήσια μεταβολή1(%)

4,7

8,4

2,4

-0,5

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

rΑναθεωρημένος δείκτης.

 

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμός

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) είναι ένας τριμηνιαίος δείκτης που μετρά τη μεταβολή της μέσης τιμής των οικιστικών μονάδων. Καλύπτει όλους τους τύπους οικιστικών μονάδων, καινούριων και υφιστάμενων. Η αξία της γης περιλαμβάνεται στη τιμή.

 

Πηγή στοιχείων

Η πηγή των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τους επι μέρους δείκτες και τους συντελεστές στάθμισης, είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία καλύπτουν όλες τις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Καταρτισμός στοιχείων

Τα δεδομένα κατηγοροποιούνται σε δυο στρώματα, στις υφιστάμενες και νέες οικιστικές μονάδες και για κάθε στρώμα η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον καταρτισμό του επι μέρους δείκτη είναι το μοντέλο Rolling Window Hedonic Regression. Στη συνέχεια, οι επι μέρους δείκτες σταθμίζονται με βάση το άθροισμα της αξίας των ακινήτων κάθε στρώματος κατά το προηγούμενο έτος.

 

Έτος βάσης

Το έτος βάσης είναι το 2015=100.

 

Αναθεώρηση στοιχείων

Τα αποτελέσματα προσδιορίζονται ως προκαταρκτικά και στη συνέχεια αναθεωρούνται μόλις υπάρξουν διαθέσιμες νέες πληροφορίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

 

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΝΝ/ΣΧ)