Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-07-2020 13:24

Αποτελέσματα έρευνας: δαπάνες για περιβαλλοντική προστασία στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, 2018

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούσαν την περιβαλλοντική προστασία στη βιομηχανία ανήλθαν σε €39,3 εκ. το 2018, σε σύγκριση με €29,8 εκ. το 2017 και αντιστοιχούσαν σε 0,19% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Κατά τομέα δραστηριότητας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες κατέγραψαν δαπάνες ύψους €27,0 εκ., τα ορυχεία και λατομεία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος €12,0 εκ. και οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και παροχής νερού €0,2 εκ. Στον τομέα της μεταποίησης, όπου παρατηρήθηκαν και οι περισσότερες δαπάνες, ο κλάδος παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων πραγματοποίησε δαπάνες ύψους €12,4 εκ., η βιομηχανία τροφίμων €8,0 εκ., η βιομηχανία παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων €1,4 εκ. και η ποτοποιία €1,1 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, €13,3 εκ. αφορούσαν τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, €10,4 εκ. τη διαχείριση των αποβλήτων, €7,0 εκ. τη διαχείριση των λυμάτων και €8,5 εκ. άλλες ενέργειες, όπως την πρόληψη ή μείωση του θορύβου και των κραδασμών, την προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων πόρων και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας.

 

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείκτης

Μονάδα

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία

€000’ς

30.011

30.547

28.359

23.670

24.238

29.789

39.279

Ως ποσοστό του ΑΕΠ

%

0,15

0,17

0,16

0,13

0,13

0,15

0,19

Αέρας

€000’ς

10.202

10.667

10.646

8.261

8.165

10.940

13.314

Λύματα

"

8.878

8.549

6.426

6.468

6.289

7.082

6.999

Απόβλητα

"

9.289

10.045

9.029

7.725

9.278

9.886

10.440

Θόρυβος

"

103

153

148

109

148

278

297

Άλλα

"

1.537

1.133

2.109

1.107

358

1.603

8.230

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Περιβαλλοντική προστασία: ορίζεται ως οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα έχει ως κύριο σκοπό της τη συλλογή, επεξεργασία, περιορισμό, αποτροπή ή εξάλειψη της ρύπανσης και των ρυπαίνουσων ουσιών ή υλικών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που προκύπτει από τη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες ή δραστηριότητες των οποίων ο κύριος σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα αν γίνονται για συμμόρφωση με κάποια νομική ρύθμιση ή για να ικανοποιηθούν σχετικές απαιτήσεις των πελατών της επιχείρησης ή για τη βελτίωση της εικόνας και του κύρους της επιχείρησης. Εντούτοις, δραστηριότητες ή ενέργειες που, αν και έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον, δεν πραγματοποιήθηκαν με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, εξαιρούνται.

Τέτοιες δραστηριότητες είναι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων, η πρόληψη και η εξάλειψη ή ο περιορισμός των αέριων εκπομπών, η προστασία του εδάφους και των υπόγειων υδάτινων στρωμάτων, η πρόληψη ή η μείωση του θορύβου και των κραδασμών, η διαφύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και βιοτόπων, καθώς και ο έλεγχος ή η μέτρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η παρακολούθηση και ο περιορισμός της παραγωγής αποβλήτων, κλπ.

Δαπάνες περιβαλλοντικής προστασίας: αποτελούν το άθροισμα των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και των τρεχουσών δαπανών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Περιβάλλον

Επικοινωνία

Μαριλένα Κυθραιώτου: Τηλ: +357 22602137, Ηλ. Ταχ.: mkythreotou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΝΝ/ΕΧΡ)