Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-08-2020 12:42

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Ιούλιος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2020, έφτασε τα 32313 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2020 μειώθηκε στα 33082 πρόσωπα σε σύγκριση με 33243 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)       

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019 σημειώθηκε αύξηση 11731 προσώπων ή 57,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 6255), του εμπορίου (αύξηση 1724), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 860), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 581), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 460) και των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (αύξηση 325). (Πίνακας 2)   

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2020

 

 

 

Ιούλιος

32.313

33.082

Ιούνιος

31.158

33.243

Μάιος

29.604

33.537

Απρίλιος

28.591

31.576

Μάρτιος

26.353

22.692

Φεβρουάριος

25.620

21.658

Ιανουάριος

26.214

21.584

2019

 

 

Δεκέμβριος

25.285

21.477

Νοέμβριος

24.495

21.669

Οκτώβριος

16.544

21.141

Σεπτέμβριος

16.968

21.020

Αύγουστος

19.883

21.529

Ιούλιος

20.582

21.577

Ιούνιος

18.960

21.401

Μάιος

17.607

21.018

Απρίλιος

20.315

22.581

Μάρτιος

26.508

23.250

Φεβρουάριος

29.751

24.246

Ιανουάριος

30.951

24.579

2018

 

 

Δεκέμβριος

29.800

24.794

Νοέμβριος

28.514

25.015

Οκτώβριος

20.447

25.028

Σεπτέμβριος

21.399

25.634

Αύγουστος

23.866

25.657

Ιούλιος

24.803

26.228

Ιούνιος

23.808

26.705

                                                                                                                        

 

 

Πίνακας 2

NaceΑναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Ιούλιος

 2019

  Ιούνιος

 2020

  Ιούλιος

 2020

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

138

198

199

B

Ορυχεία και Λατομεία

32

41

37

C

Μεταποίηση

1.418

1.742

1.728

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

11

15

14

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

65

96

97

F

Κατασκευές

1.363

1.573

1.549

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

3.623

5.321

5.347

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

577

1.420

1.437

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.961

8.852

8.216

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

475

645

682

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.309

1.384

1.407

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

126

294

290

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

952

1.373

1.412

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

570

1.197

1.151

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

2.202

1.854

2.234

P

Εκπαίδευση

2.664

1.582

2.732

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

355

482

528

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

348

685

673

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

501

720

809

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

46

68

68

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

23

22

21

 

Νεοεισερχόμενοι

1.823

1.594

1.682

 

Σύνολο

20.582

31.158

32.313

 

 

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς, επίσης, και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

 

Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.    

 

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

 

Επικοινωνία

Αρίστη Ιωαννίδου: Τηλ:+35725270606, Ηλ. Ταχ.: aioannidou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.:  echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΣΣ/ΣΧ)