Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-08-2020 12:56

Δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) για το μήνα Ιούλιο 2020, Πληθωρισμός -1,5%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούλιο 2020 μειώθηκε κατά 0,75 μονάδες και έφτασε στις 98,52 μονάδες σε σύγκριση με 99,27 μονάδες τον Ιούνιο 2020. Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 1,5%. (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020, ο ΔΤΚ σημείωσε μείωση 0,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1).

 

 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τόσο με τον Ιούλιο του 2019 όσο και με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με ποσοστά -23,3% και -11,3% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

 

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2019, οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-7,7%) και Μεταφορές (-5,1%), ενώ θετική μεταβολή είχε η κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (6,1%).(Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2020, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (-6,5%), ενώ θετική μεταβολή παρουσίασαν οι Μεταφορές (3,5%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στην κατηγορία Μεταφορές με ποσοστό -3,6%. (Πίνακας 1)

 

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2020 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-0,94) και  Μεταφορές (-0,78). (Πίνακας 3)

 

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,51) και Ένδυση και Υπόδηση (-0,47) ενώ θετική επίπτωση είχαν οι Μεταφορές (0,48). (Πίνακας 3)

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2020 σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2019 είχαν τα πετρελαιοειδή (-1,01) και ο ηλεκτρισμός (-0,88). (Πίνακας 4)

Τέλος, τα φρέσκα λαχανικά (-0,47) είχαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Ιουλίου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα, ενώ θετική επίπτωση είχαν τα πετρελαιοειδή (0,40). (Πίνακας 5)

 

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Ιούνιος  2020

Ιούλιος  2020

Ιούλ 20/

Ιούλ 19

Ιούλ 20/

Ιούν 20

Ιαν- Ιούλ 20/

Ιαν- Ιούλ 19

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

100,39

97,74

-1,45

-2,64

0,64

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

97,92

97,77

-0,28

-0,15

-0,18

Ένδυση και Υπόδηση

99,68

93,18

6,13

-6,52

-1,65

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

104,14

101,08

-7,66

-2,94

-0,95

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προϊόντα Καθαρισμού

95,50

95,07

-1,16

-0,45

-0,56

Υγεία

102,00

102,13

0,86

0,13

0,35

Μεταφορές

90,92

94,09

-5,13

3,49

-3,61

Επικοινωνίες

92,49

92,50

-2,47

0,01

1,17

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,92

101,70

1,58

1,78

0,46

Εκπαίδευση

106,50

106,50

1,42

0,00

1,58

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

105,58

105,56

0,18

-0,02

1,09

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,85

99,89

0,76

0,04

-0,01

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

99,27

98,52

-1,50

-0,76

-0,43

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Ιούλ 20/

Ιούλ 19

Ιούλ 20/

Ιούν 20

Γεωργικά Προϊόντα

655

-5,19

-6,61

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

1,22

-1,19

Ηλεκτρισμός

319

-23,34

-11,32

Πετρελαιοειδή

550

-11,82

5,83

Νερό

57

-0,77

0,00

Υπηρεσίες

4224

0,80

0,39

Γενικός Δείκτης

10000

-1,50

-0,76

 

Πίνακας 3

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλ 20/

Ιούλ 19

Ιούλ 20/

Ιουν 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

1906

-0,27

-0,51

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

347

-0,01

-0,01

Ένδυση και Υπόδηση

721

0,39

-0,47

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

1119

-0,94

-0,34

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

644

-0,07

-0,03

Υγεία

637

0,06

0,01

Μεταφορές

1524

-0,78

0,48

Επικοινωνίες

439

-0,10

0,00

Αναψυχή και Πολιτισμός

575

0,09

0,10

Εκπαίδευση

392

0,06

0,00

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

836

0,02

0,00

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

860

0,06

0,00

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-1,50

-0,75

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.   

 

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλ 20/  

Ιούλ 19

Θετική επίπτωση

 

   Ένδυση

0,35

   Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

0,28

Αρνητική επίπτωση

 

Πετρελαιοειδή

-1,01

Ηλεκτρισμός

-0,88

Φρέσκα λαχανικά

-0,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-1,50

 

Πίνακας 5

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Ιούλ 20/                         

Ιούν 20

Θετική επίπτωση

 

   Πετρελαιοειδή

0,40

Αρνητική επίπτωση

 

Φρέσκα λαχανικά

-0,47

Ηλεκτρισμός

-0,37

   Ένδυση

-0,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,75

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

 

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

 

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

 

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

 

Ταξινόμηση                                                                                                                 

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

 

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

 

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή συγκεκριμένων τιμών για τον μήνα Ιούλιο 2020. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

 

Μη Καταγραφή Τιμής

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

  • οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,
  • εάν δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες τιμές σε κάποια υποκατηγορία  επαναλήφθηκαν οι τιμές  του προηγούμενου μήνα και αυτό αφορούσε κυρίως τιμές που δε μεταβάλλονται συχνά όπως πολιτιστικές υπηρεσίες.

 

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτήριων καθώς και οι τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν εκεί όπου δεν ήταν διαθέσιμες εφαρμόζοντας τη αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα, διατηρώντας τον σύνηθες εποχιακό τους χαρακτήρα.

 

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΔΤΚ δεν έχουν αναπροσαρμοστεί.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

 

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΝΝ/ΕΙ)