Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-08-2020 13:15

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 2ο τρίμηνο 2020, ανεργία 6,8%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 2ο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 448.466 άτομα ή 62,2% του πληθυσμού (άνδρες 68,6%, γυναίκες 56,3%) σε σύγκριση με 447.364 άτομα (62,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 418.015 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 58,0% (άνδρες 63,8%, γυναίκες 52,6%) σε σύγκριση με 418.374 άτομα (58,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 30.451 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,0%, γυναίκες 6,6%) σε σύγκριση με 28.989 άτομα (6,5%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

 

 

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 75,2%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,1% και για τις γυναίκες 69,6%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 το ποσοστό ήταν 76,6% (άνδρες 81,9%, γυναίκες 71,5%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,0% σε σύγκριση με 62,4% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 77,1% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 20,0% και 2,9% αντίστοιχα. Για το 2ο τρίμηνο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 79,4%, Βιομηχανία 18,1% και Γεωργία 2,5%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,7% της συνολικής απασχόλησης ή 44.700 άτομα (άνδρες 7,4%, γυναίκες 14,4%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2ο τρίμηνο του 2019 ήταν 11,5% (άνδρες 8,2%, γυναίκες 15,1%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,6% ή 362.120 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,8% (49.818 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,2% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,4% είχε προσωρινή εργασία.

 

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,8% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 21,8%, γυναίκες 14,1%) σε σύγκριση με 14,9% (άνδρες 21,1%, γυναίκες 9,5%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου. 

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 57,6% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,3% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 27,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2ο τρίμηνο του 2019 ήταν 50,8%, 17,5% και 31,7%.

 

Πίνακας 1

 

 

 

 

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

2ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2019

 

2ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2019

Εργατικό Δυναμικό

 

 

 

 

 

Σύνολο

448.466

447.364

 

62,2

62,8

Άνδρες

238.287

235.993

 

68,6

68,6

Γυναίκες

210.179

211.370

 

56,3

57,4

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση

 

 

 

 

 

Σύνολο

418.015

418.374

 

58,0

58,7

Άνδρες

221.666

221.099

 

63,8

64,2

Γυναίκες

196.349

197.275

 

52,6

53,6

 

 

 

 

 

 

Ανεργία

 

 

 

 

 

Σύνολο

30.451

28.989

 

6,8

6,5

Άνδρες

16.621

14.894

 

7,0

6,3

Γυναίκες

13.830

14.095

 

6,6

6,7

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2

 

Απασχόληση

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

 

2ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2019

 

2ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2019

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

418.015

221.666

196.349

418.374

221.099

197.275

 

58,0

63,8

52,6

58,7

64,2

53,6

 

20–64

402.919

210.864

192.056

401.163

208.371

192.793

 

75,2

81,1

69,6

76,6

81,9

71,5

 

55–64

64.437

37.554

26.883

65.135

37.348

27.788

 

61,0

73,0

49,6

62,4

72,4

52,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωργία

12.073

8.898

3.174

10.476

7.962

2.514

 

2,9

4,0

1,6

2,5

3,6

1,3

 

Βιομηχανία

83.490

69.860

13.630

75.570

61.402

14.168

 

20,0

31,5

7,0

18,1

27,8

7,2

 

Υπηρεσίες

322.451

142.906

179.544

332.327

151.735

180.593

 

77,1

64,5

91,4

79,4

68,6

91,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης

373.315

205.288

168.027

370.416

203.023

167.392

 

89,3

92,6

85,6

88,5

91,8

84,9

 

Μερική

44.700

16.378

28.322

47.959

18.076

29.883

 

10,7

7,4

14,4

11,5

8,2

15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοεργο-δοτούμενοι

55.895

36.856

19.039

57.628

36.383

21.245

 

13,4

16,6

9,7

13,8

16,5

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

362.120

184.810

177.310

360.746

184.716

176.030

 

86,6

83,4

90,3

86,2

83,5

89,2

 

Μόνιμοι

312.302

169.011

143.291

308.812

166.168

142.645

 

86,2

91,5

80,8

85,6

90,0

81,0

 

Προσωρινοί

49.818

15.799

34.019

51.934

18.548

33.385

 

13,8

8,5

19,2

14,4

10,0

19,0

 

 

 

 

Πίνακας 3

Ανεργία

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

2ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο 2019

 

2ο Τρίμηνο 2020

2ο Τρίμηνο2019

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

30.451

16.621

13.830

28.989

14.894

14.095

 

6,8

7,0

6,6

6,5

6,3

6,7

15–24

5.941

3.517

2.424

5.341

3.520

1.821

 

17,8

21,8

14,1

14,9

21,1

9,5

25–64

24.453

13.047

11.407

23.461

11.187

12.275

 

6,1

6,1

6,0

5,9

5,4

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 6 μήνες

17.548

9.433

8.115

14.729

7.603

7.127

 

57,6

56,8

58,7

50,8

51,0

50,5

6–11 μήνες

4.643

2.450

2.192

5.080

2.986

2.094

 

15,3

14,7

15,8

17,5

20,1

14,9

12+ μήνες

8.260

4.738

3.521

9.181

4.305

4.876

 

27,1

28,5

25,5

31,7

28,9

34,6

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

 

Ταυτότητα της έρευνας

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό 577/98 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε τρίμηνο. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3.800 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η  έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλαδή ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους ούτε τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και τους Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

 

Ορισμοί

Εργατικό Δυναμικό / Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός: Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι: Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν  εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

 

Άνεργοι: Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

• Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς

• Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες 4 εβδομάδες για να βρουν εργασία

• Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

ή και,

• Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ

• Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

 

Μακροχρόνια άνεργοι: Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία έψαχναν για εργασία για περίοδο 12 μηνών και άνω.

Αδρανείς: Τα άτομα 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι.

Ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό: Το ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό απασχόλησης: Το ποσοστό των απασχολουμένων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό ανεργίας: Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υποθέματα Απασχόληση και Ανεργία

 

Επικοινωνία

Χριστόφορος Μιχαηλίδης: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

(ΝΝ/ΣΧ)