Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-09-2020 09:50

Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης των κ.κ. Αντρέα Φυλακτού και Εταιρεία Δομικά Υλικά Λήδρα Λτδ (ΠΑΦ/0395/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής, για βιομηχανική μονάδα παρασκευής έτοιμου σοβά. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 02/10/2020, η ώρα 11.30 π.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Ayii Anargyri Natural Healing Spa Resort, Μηλιού Πάφος, (αρ. τηλ. 26623723). Σημειώνεται ότι, στις 10.45 π.μ. θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης. 

(ΣΣ/ΣΧ)