Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-09-2020 15:33

Απογραφή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 2020

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει αρχίσει η συλλογή στοιχείων για την Απογραφή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2020.

Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διεξάγεται σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις στη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν επέλθει στον γεωργικό τομέα και τη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων πολιτικών για τη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές γενικότερα. Τα στοιχεία αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από το κοινό ευρύτερα, τους ίδιους τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για σκοπούς καλύτερης κατανόησης των δεδομένων του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα της Κύπρου και των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον. Οι πληροφορίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και σε επίπεδο ΕΕ, καθώς αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και άλλων συναφών πολιτικών.

Η απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας διενεργείται κάθε δέκα περίπου χρόνια. Αυτή είναι η έβδομη απογραφή μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου. Οι προηγούμενες απογραφές διεξήχθησαν τα έτη 1960, 1977, 1985, 1994, 2003 και 2010.

Η απογραφή του 2020 καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:

  • γενικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης και του κατόχου (στοιχεία αναγνώρισης της εκμετάλλευσης, νομική μορφή και τρόπος διαχείρισης της εκμετάλλευσης, χαρακτηριστικά του κατόχου ή/και του διαχειριστή όπως ηλικία, φύλο, νομική υπόσταση, γεωργική κατάρτιση, κύρια απασχόληση, μορφή κατοχής της γης, θέση της εκμετάλλευσης),
  • γη (χρήση γης ανά καλλιέργεια, άρδευση ανά καλλιέργεια, βιολογική γεωργία),
  • κτηνοτροφία (αριθμός ζώων ανά φυλή και ηλικία, βιολογική κτηνοτροφία),
  • στέγαση ζώων και διαχείριση κοπριάς (διαθέσιμοι χώροι για στέγαση ζώων, τεχνικές εφαρμογής κοπριάς και αποθήκευση),
  • εργατικό δυναμικό (χαρακτηριστικά των ατόμων που εργάζονται στην εκμετάλλευση, άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης),
  • μέτρα στήριξης για αγροτική ανάπτυξη.

Τα στοιχεία θα συλλεγούν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Απριλίου 2021. Η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους απογραφείς της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι θα επισκεφθούν τους κατόχους όλων των εκμεταλλεύσεων. Οι απογραφείς φέρουν ειδική ταυτότητα που τους έχει εκδώσει η Στατιστική Υπηρεσία. Όλοι οι απογραφείς που λαμβάνουν μέρος έχουν τύχει σχετικής εκπαίδευσης.

Η απογραφή διεξάγεται με βάση τον περί Στατιστικής Νόμο Ν. 15(Ι) του 2000.  Σύμφωνα με τον Νόμο, η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική. Η Στατιστική Υπηρεσία υποχρεούται να τηρήσει τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν ως εμπιστευτικά. Θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή αθροιστικών στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς. Ο Νόμος παρέχει στους απογραφόμενους την απαραίτητη διασφάλιση για την τήρηση του απορρήτου κατά την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων.

Για την επιτυχία της απογραφής, η Στατιστική Υπηρεσία βασίζεται στη συνεργασία και ενεργό συμμετοχή όλων των αγροτών, ώστε να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό η ακρίβεια και η ποιότητα των στοιχείων που θα συλλεγούν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απογραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας 2020 www.agricensus2020.gov.cy. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα κατά τόπους γραφεία της Στατιστικής Υπηρεσίας στα πιο κάτω τηλέφωνα:

Λευκωσία                  22602222, 22602204

Λεμεσός                     25270603, 25270602

Λάρνακα/Αμμόχωστος        24205834, 24205835

Πάφος                        26804436, 26804443

Με την ευκαιρία της απογραφής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει πληροφοριακό γράφημα με τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα. Διατίθεται επίσης ενημερωτικό φυλλάδιο, όπου απαντώνται ερωτήματα σε σχέση με τη χρησιμότητα της απογραφής, ποιος συμμετέχει στην απογραφή, πότε και πως θα συλλεγούν τα στοιχεία, τι είδους πληροφορίες απαιτούνται για τη γρήγορη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, πως διασφαλίζεται το απόρρητο των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων, πότε θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της απογραφής κτλ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Απογραφή Γεωργίας Κτηνοτροφίας - Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Πληροφοριακό γράφημα (Infographic)

Επικοινωνία

Εύη Καλογήρου Δημητρίου: Τηλ: +357 22602168, Ηλ. Ταχ.: ekalogirou@cystat.mof.gov.cy

Λουκία Αλεξάνδρου: Τηλ.: +357 22605124, Ηλ. Ταχ.: lalexandrou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΕΧ)