Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-09-2020 14:49

Παράδοση 2ης Έκθεσης Πεπραγμένων Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας στον Υπουργό Οικονομικών

Τη 2η ετήσια  Έκθεση Πεπραγμένων παρέδωσαν χθες ο Πρόεδρος και μέλη του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου στον Υπουργό Οικονομικών. Η Έκθεση αφορά στη δραστηριότητα του Συμβουλίου για το έτος 2019.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Τάκης Κληρίδης ενημέρωσε για την πρόοδο των εργασιών του Συμβουλίου μέχρι και σήμερα καθώς και για τις επόμενες προγραμματιζόμενες ενέργειες.  Ο κ. Κληρίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του Συμβουλίου για την μέχρι σήμερα θετική ανταπόκριση της Κυβέρνησης στις Συστάσεις του Συμβουλίου.  Η  ανταπόκριση της Κυβέρνησης ανά Σύσταση καταγράφεται αναλυτικά  στην Έκθεση Πεπραγμένων, μετά από εισήγηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού προς το Συμβούλιο.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης ευχαρίστησε το Συμβούλιο για το αξιόλογο έργο που επιτελεί και τις μέχρι σήμερα Συστάσεις του προς την Κυβέρνηση και εξέφρασε την πρόθεσή του για συνέχιση της πολύ καλής συνεργασίας. Ειδική αναφορά έγινε στο έργο για την διαμόρφωση Στρατηγικής Μακροπρόθεσμης Βιώσιμης Ανάπτυξης το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη υπό την παρακολούθηση του Συμβουλίου και θα ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2021. Ο Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη στήριξή του στο όλο έργο αναφέροντας τη σημασία παροχής εισηγήσεων για τη λήψη πρακτικών και εφαρμόσιμων μέτρων. Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Καθοδηγητικής Επιτροπής για τη σχετική μελέτη, μέλους του Συμβουλίου κ. Αντρέα Ασσιώτη, συμφωνήθηκε η διοργάνωση ειδικού εργαστηρίου με την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών κατά την οποία να συζητηθεί το θέμα του νέου μοντέλου ανάπτυξης για το οποίο θα δοθούν εισηγήσεις στο πλαίσιο της μελέτης.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα του πιο πάνω έργου που μεταξύ άλλων αφορά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για ενδυνάμωση της οικονομίας, θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Κυβέρνηση, που θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Ο κ. Κληρίδης εξέφρασε την ετοιμότητά  του Συμβουλίου να συμβάλει μέσα από πρακτικές εισηγήσεις στον καταρτισμό του Σχεδίου αυτού.

Όσον αφορά στα επόμενα βήματα του Συμβουλίου, αναφορά έγινε επίσης, μεταξύ άλλων, στην ετοιμασία της 2ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην προγραμματιζόμενη έκδοση Σύστασης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της Γεωργίας. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε τη σημασία του εκσυγχρονισμού του τομέα της Γεωργίας και την ανάπτυξη του τομέα, που θα έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε άλλους τομείς όπως της βιομηχανίας και του τουρισμού.

Άλλες εργασίες του Συμβουλίου για τις οποίες έχει επιτευχθεί σημαντικότερη πρόοδος κατά το 2019, όπως αυτή καταγράφεται στην Έκθεση Πεπραγμένων, αφορούν στην ολοκλήρωση της 1ης Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας για την Κύπρο, με συστάσεις για θέματα ανταγωνιστικότητας καθώς και η υποβολή πρόσθετων Συστάσεων πολιτικής προς την Κυβέρνηση για θέματα επενδύσεων και χρηματοδότησης. Παράλληλα, το Συμβούλιο έχει συνεχίσει τις διαβουλεύσεις του με φορείς του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων και των πολιτικών κομμάτων, με στόχο τη διαβούλευση για διαμόρφωση εισηγήσεων σε για θέματα πολιτικής, με έμφαση στην ετοιμασία της  Στρατηγικής Μακροπρόθεσμης Βιώσιμης Ανάπτυξης .

Η Έκθεση Πεπραγμένων για το 2019 καθώς και άλλο ενημερωτικό υλικό, που αφορά στη λειτουργία και τις εργασίες του Συμβουλίου, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (http://ecompet.cy)

(ΣΣ/ΕΙ)