Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-09-2020 11:48

Αναφορικά με υπηρεσίες για έκδοση δελτίων/πιστοποιητικών υγείας

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) υπενθυμίζει όλους τους παροχείς υπηρεσιών φροντίδας υγείας καθώς και τους δικαιούχους του ΓεΣΥ ότι στο πλαίσιο του συστήματος δεν καλύπτονται υπηρεσίες από ιατρούς ή άλλους παροχείς και αφορούν στην έκδοση πιστοποιητικών/δελτίων υγείας, όπως δελτία υγείας για αθλητές, επαγγελματικά δελτία υγείας,  δελτία υγείας /πιστοποιητικά για σκοπούς σύναψης ασφαλιστικού συμβολαίου, έκδοσης άδειας οδήγησης, εργοδότησης, συμμετοχής στις ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, αθλητικές ομάδες και αθλήματα  κλπ. Επιπρόσθετα, δεν καλύπτονται υπηρεσίες όπως εργαστηριακές και απεικονιστικές/διαγνωστικές εξετάσεις για τέτοιους σκοπούς.

Ως εκ τούτου, οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός του Συστήματος, και ο παροχέας δύναται να αποζημιώνεται για αυτές από το πρόσωπο που τις απαιτεί.

Διευκρινίζεται ότι όπου ο Οργανισμός παρατηρήσει σχετικές περιπτώσεις έκδοσης παραπεμπτικών για διενέργεια των πιο πάνω εξετάσεων ή διενέργειας δραστηριοτήτων για τους πιο πάνω σκοπούς, θα εφαρμόζει τις πρόνοιες της περί Γενικού Συστήματος Υγείας νομοθεσίας, περιλαμβανομένων διοικητικών προστίμων ή/και άλλων μέτρων.

(ΕΧ/ΕΙ)