Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-10-2020 13:50

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι: Σεπτέμβριος 2020

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020, έφτασε τα 30718 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Σεπτέμβριο 2020 αυξήθηκε στα 36452 πρόσωπα σε σύγκριση με 35502 τον προηγούμενο μήνα.  (Πίνακας 1)       

Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2019 σημειώθηκε αύξηση 13750 προσώπων ή 81,0% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (αύξηση 5498), του εμπορίου (αύξηση 2192), των μεταφορών και αποθήκευσης (αύξηση 826), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (αύξηση 682), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (αύξηση 644) και της εκπαίδευσης (αύξηση 561). (Πίνακας 2)   

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Τμήματος Εργασίας η σύγκριση των στοιχείων από τον μήνα Μάρτιο του 2020 και μετά, με τα στοιχεία προηγούμενων μηνών δεν θεωρείται αντικειμενική. Αυτό οφείλεται στην εφαρμογή από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης των έκτακτων μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για διενέργεια αυτόματων ανανεώσεων των εγγεγραμμένων ανέργων και νέων εγγραφών ανέργων χωρίς φυσική παρουσία με στόχο την αποφυγή της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

Πίνακας 1

Μήνας και Έτος

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Πραγματικά Στοιχεία

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι - Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία

2020

 

 

 

Σεπτέμβριος

30.718

36.452

Αύγουστος

33.649

35.502

Ιούλιος

32.313

34.242

Ιούνιος

31.158

34.218

Μάιος

29.604

34.277

Απρίλιος

28.591

32.065

Μάρτιος

26.353

22.906

Φεβρουάριος

25.620

21.745

Ιανουάριος

26.214

21.565

2019

 

 

Δεκέμβριος

25.285

21.366

Νοέμβριος

24.495

21.476

Οκτώβριος

16.544

20.886

Σεπτέμβριος

16.968

20.690

Αύγουστος

19.883

21.380

Ιούλιος

20.582

21.782

Ιούνιος

18.960

21.535

Μάιος

17.607

21.118

Απρίλιος

20.315

22.657

Μάρτιος

26.508

23.299

Φεβρουάριος

29.751

24.269

Ιανουάριος

30.951

24.577

2018

 

 

Δεκέμβριος

29.800

24.770

Νοέμβριος

28.514

24.970

Οκτώβριος

20.447

24.966

Σεπτέμβριος

21.399

25.550

Αύγουστος

23.866

25.621

                                                                                                                        

Πίνακας 2

NaceΑναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

(πραγματικά στοιχεία)

Σεπτέμβριος2019

Αύγουστος2020

 Σεπτέμβριος

 2020

A

Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία

142

215

210

B

Ορυχεία και Λατομεία

31

38

37

C

Μεταποίηση

1.414

1.874

1.908

D

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού

10

15

13

E

Παροχή Νερού, Επεξεργασία Λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης

74

109

109

F

Κατασκευές

1.268

1.625

1.645

G

Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών

3.637

5.703

5.829

H

Μεταφορά και Αποθήκευση

562

1.466

1.388

I

Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης

1.911

7.894

7.409

J

Ενημέρωση και Επικοινωνία

416

719

690

K

Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Δραστηριότητες

1.210

1.501

1.511

L

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

127

294

294

M

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες

943

1.556

1.587

N

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες

518

1.187

1.200

O

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα, Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση

1.050

2.289

1.367

P

Εκπαίδευση

903

2.974

1.464

Q

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα

354

605

596

R

Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία

294

681

667

S

Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών

359

874

719

T

Δραστηριότητες Νοικοκυριών

46

72

71

U

Δραστηριότητες Ετερόδικων Οργανισμών και Φορέων

17

23

25

 

Νεοεισερχόμενοι

1.682

1.935

1.979

 

Σύνολο

16.968

33.649

30.718

 

                                                  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Ορισμοί

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα άνω των 15 χρονών που αποτείνονται στα Επαρχιακά και Τοπικά Γραφεία Εργασίας του Τμήματος Εργασίας για εξεύρεση εργασίας και καταχωρούνται ως άνεργοι. Τα άτομα αυτά πρέπει να είναι ικανά και διαθέσιμα για εργασία και να αναζητούν ενεργά εργασία. Ο μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων αφορά τα άτομα που  κατά την τελευταία μέρα κάθε μήνα έχουν ενεργή αίτηση για εξεύρεση εργασίας.

Στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων δεν περιλαμβάνονται αυτοεργοδοτούμενοι, άτομα που ψάχνουν για εργασία με μερική απασχόληση καθώς επίσης και άτομα τα οποία ψάχνουν για εργασία σε συγκεκριμένη περιοχή ή σε συγκεκριμένο εργοδότη.

 Εποχικά Διορθωμένα στοιχεία

Εποχική Διόρθωση είναι μια στατιστική τεχνική που αφαιρεί την επίδραση της εποχικότητας από μια χρονολογική σειρά, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο περισσότερο ορατή την πραγματική τάση στη μεταβολή ενός μεγέθους. Για την εφαρμογή της εποχικής διόρθωσης η Στατιστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί το λογισμικό JDemetra+ 2.2.2 το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Eurostat. Η παραγωγή των προσαρμοσμένων χρονοσειρών γίνεται με τον αλγόριθμο TRAMO&SEATS. Επισημαίνεται ότι λόγω της εποχικής διόρθωσης, επαναϋπολογίζεται ολόκληρη η χρονολογική σειρά των μηνιαίων εκτιμήσεων κάθε φορά που προστίθενται τα στοιχεία ενός καινούργιου μήνα. Αυτός ο επαναυπολογισμός οδηγεί συχνά σε αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων για τους προηγούμενους μήνες. Τον Μάρτιο του 2020 έχει γίνει και αναπροσαρμογή του μοντέλου που εφαρμόζεται.    

Σύστημα Ταξινόμησης

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά οικονομική δραστηριότητα δημοσιεύονται βάσει του συστήματος ταξινόμησης NACE Αναθ. 2.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Ανεργία

Επικοινωνία

Αρίστη Ιωαννίδου: Τηλ:+35725270606, Ηλ. Ταχ.: aioannidou@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.:

echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΣΣ/ΕΧΡ)