Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-10-2020 18:51

΄Εληξαν οι εργασίες της Ιδρυτικής Συνόδου της Παράλληλης Βουλής

Συνήλθε σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, η Ιδρυτική Σύνοδος της Παράλληλης Βουλής για την Επιχειρηματικότητα.

Την Ιδρυτική Σύνοδο, προσφώνησε ο Προεδρεύων της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Αδάμος Αδάμου, ο οποίος και προήδρευσε των εργασιών της.

Στη Σύνοδο, στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα από την κοινωνία των πολιτών τα οποία δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό και γενικότερα οικονομικό τομέα, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας και εξελέγησαν, ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι Γραμματείς και οι Κοσμήτορες καθώς, επίσης, οι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Πρόεδροι των Επιτροπών Τεχνολογίας, Θεσμικού Πλαισίου και Ανάπτυξης που την απαρτίζουν.

(ΣΧ)