Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-10-2020 14:57

Στατιστική Έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Φορολογίας με θέμα: «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση Φορολογουμένων»

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή της πρώτης στατιστικής έρευνας με θέμα: «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση Φορολογουμένων», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τα μέσα του 2018, θα πραγματοποιηθεί  και δεύτερη παρόμοια έρευνα, όπως προβλέπεται από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Τμήματος.

Το Τμήμα Φορολογίας, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές καθώς, επίσης, και τις γνώσεις εξειδικευμένου προσωπικού και επαγγελματιών συνεργατών, έχει καταρτίσει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο συμπληρώνεται και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά (online).

Για σκοπούς ευκολίας και ταχύτητας στην ολοκλήρωση της συμμετοχής στην έρευνα, το ερωτηματολόγιο αποτελείται κυρίως από κλειστού τύπου ερωτήσεις (με δυνατότητα μίας ή περισσότερων απαντήσεων), ενώ για τις ερωτήσεις που με βάση τις προηγούμενες απαντήσεις κάποιες ερωτήσεις δεν εφαρμόζονται, ο/η ερωτώμενος/η μεταφέρεται αυτόματα στην επόμενη ενότητα, μειώνοντας σε κάθε περίπτωση την έκταση του ερωτηματολογίου και τον απαιτούμενο χρόνο συμπλήρωσής του. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος χρόνος που χρειάζεται για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου περιορίζεται στα δεκαπέντε λεπτά.

Το ερωτηματολόγιο επικεντρώνεται στη φορολογική συμμόρφωση ως προς την υποβολή δηλώσεων και πληρωμή διάφορων ειδών φόρων τους οποίους επιβάλλει και εισπράττει το Τμήμα Φορολογίας, στην άποψη των φορολογουμένων για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το Τμήμα καθώς και της συμπεριφοράς του προσωπικού του Τμήματος. Επίσης ζητούνται απόψεις για το φορολογικό σύστημα της Κύπρου και τη φορολογική συμπεριφορά γενικότερα, ενώ συλλέγονται δημογραφικά στοιχεία για σκοπούς ακριβέστερης στατιστικής ανάλυσης.

Γίνεται σαφές ότι το δείγμα έχει επιλεγεί τυχαία από το σύνολο των φορολογουμένων και τονίζεται εμφαντικά ότι οι απαντήσεις είναι ανώνυμες, εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα Φορολογίας αυστηρά και μόνο στο πλαίσιο στατιστικής ανάλυσης και έρευνας με απώτερο σκοπό να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τον φορολογούμενο πολίτη.

Για τον λόγο αυτό, θα θέλαμε να καλέσουμε όλους τους φορολογούμενους, που θα παραλάβουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address) που έχουν δηλώσει στο Τμήμα Φορολογίας, όπως ανταποκριθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η συμμετοχή όλων φορολογουμένων που επιλέγηκαν για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, είναι εξαιρετικά σημαντική στην επιτυχία της έρευνας και στην επίτευξη του σκοπού για τον οποίο πραγματοποιείται.

 

(ΣΣ/ΕΙ)