Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-10-2020 18:55

Διευκρίνιση του Τμ. Περιβάλλοντος για δημοσίευμα για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης Φωτοβολταïκού Πάρκου στη Σωτήρα

Αναφορικά με δημοσίευμα που αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης  Φωτοβολταïκού Πάρκου ισχύος 7,5 MW στη Σωτήρα Λεμεσού, το Τμήμα Περιβάλλοντος διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Η όλη διαδικασία διεκπεραίωσης της αξιολόγησης του εν λόγω έργου είναι πλήρως σύμφωνη με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, και η περιβαλλοντική αρχή χρησιμοποίησε πριν την έκδοση της έκθεσής της, τις απόψεις των ειδικών τμημάτων και άλλων, οι οποίοι εξέφρασαν την άποψη τους στη διαδικασία της αξιολόγησης της οικολογικής εκτίμησης. Με βάση τα δεδομένα του έργου το οποίο ας σημειωθεί είναι εκτός περιοχής Natura2000, εκδίδει την έκθεσή της.

Η χρήση του όρου «αντισταθμιστικά μέτρα», έχει την έννοια που του δίνεται από το άρθρο 16 του περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και Άγριας Ζωής Νόμου Αρ.153(Ι)/2003 και για τον λόγο αυτό είχε υποδειχθεί στον μελετητή κατά τη συνεδρία της Επιτροπής. της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, όπως προβεί σε χρήση του ορθού λεκτικού όταν προτείνει μέτρα μετριασμού ή και απάμβλυνσης ή και αποφυγής των όποιων επιπτώσεων δύναται να επιφέρει ένα έργο.   Η αναφορά αυτή δεν έγινε αποδεκτή ούτε περιλαμβάνεται στη έκθεση της περιβαλλοντικής αρχής

Σημειώνεται επιπρόσθετα ότι το ένα εκ των δύο γηπέδων γκολφ δεν υφίσταται πλέον, αφού η άδεια του έχει λήξει χωρίς να γίνει οποιαδήποτε διαδικασία ανανέωσής της. Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση για το εν λόγω έργο αυτή θα εξεταστεί πλήρως εξ’ υπαρχής, και με βάση τα νέα δεδομένα.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας έθεσε όρους με τους οποίους αντιμετωπίζονται επαρκώς οι επιπτώσεις στην ακεραιότητα της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) «Ποταμός Παραμαλιού - CY5000009» και οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην Έκθεση της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Η έκδοση της περιβαλλοντικής γνωμάτευσης στη συνέχεια, και επίσης σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι αποκλειστικά ευθύνη της Περιβαλλοντικής Αρχής.

 

(ΣΣ)