Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-11-2020 14:31

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών για τη σύναψη συμφωνίας με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Κυπριακής Δημοκρατίας για εναρμόνιση με το κεκτημένο Σένγκεν, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει συνάψει συμφωνία με τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Υπεύθυνης Αρχής του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Σύνορα και Θεωρήσειςγια την υλοποίηση του έργου που αφορά στις «Προπαρασκευαστικές δράσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του νέου Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις».

Το νέο Εθνικό Σύστημά Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις έχει ως σκοπό να διευκολύνει τον έλεγχο και την έκδοση των θεωρήσεων (visas) σύμφωνα με το κεκτημένο Σένγκεν.

Στοιχεία έργου

Εκτιμώμενο Κόστος:  €3.391.686,00

Χρηματοδότηση: 90% από ευρωπαϊκούς πόρους

Υπογραφή Συμφωνίας Κατανόησης: 17/07/2020

Διάρκεια Συμφωνίας: 17/07/2020 - 25/07/2022

Περιγραφή έργου – προσδιορισμός στόχων

Το έργο  περιλαμβάνει:

  • Tην εξασφάλιση τεχνικών συμβούλων για την ετοιμασία μελετών, προδιαγραφών, εγγράφων διαγωνισμού και για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του νέου Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις,
  • Την υλοποίηση κέντρου δεδομένων και εφεδρικού κέντρου δεδομένων για το νέο Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις και
  • Τη δημιουργία εσωτερικού ιστότοπου για τις εκπαιδεύσεις και την ενημέρωση του προσωπικού για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις θεωρήσεις.

(ΜΧ/ΕΚ/ΣΧ)