Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-11-2020 11:10

Ανακοίνωση της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος αναφορικά με δημοσίευμα

Δημοσίευμα ιστότοπου «24NEWS» ημερομηνίας 18.11.2020 με θέμα «CYPRA: Αδελφός – Ελεγκτής, έλεγχε τον σύζυγο…..τον οποίο ελέγχει η γυναίκα του Γενική Λογίστρια»

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος του ιστότοπου 24NEWS ημερομηνίας 18.11.2020 με θέμα «CYPRA: Αδελφός – Ελεγκτής, έλεγχε τον σύζυγο…..τον οποίο ελέγχει η γυναίκα του Γενική Λογίστρια» το οποίο όπως προκύπτει από το εν λόγω δημοσίευμα  βασίστηκε στις  δηλώσεις του Βουλευτή του ΔΗΚΟ κ. Παύλου Μυλωνά, και στο οποίο γίνεται αναφορά στην Πρόεδρο της ΑΔΕΕλΕπ, κα Ρέα Γεωργίου και στην συγγενική σχέση που έχει με τον Ελεγκτή του σφαγείου CYPRA, η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (εφεξής «ΑΔΕΕλΕπ») επιθυμεί να τοποθετηθεί ως ακολούθως:

Αρχικά προς διασαφήνιση των ισχυρισμών που διατυπώνονται  στο εν λόγω άρθρο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι κανένας δημοσιογράφος από τον εν λόγω ιστότοπο όπως επίσης και ο βουλευτής που προέβη στις συγκεκριμένες δηλώσεις, δεν είχαν προηγουμένως επικοινωνήσει με την ΑΔΕΕλΕπ προς επιβεβαίωση της ορθότητας των πληροφοριών τους πριν την αρθρογράφηση του θέματος.

Η ΑΔΕΕλΕπ, ως η αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον Περί Ελεγκτών Νόμο 53(Ι)/2017, ασκεί δημόσια εποπτεία όλων των Νόμιμων Ελεγκτών και όλων των Νόμιμων Ελεγκτικών γραφείων που διεξάγουν τον υποχρεωτικό έλεγχο λογαριασμών οποιασδήποτε οντότητας στη Δημοκρατία που υπόκειται σε τέτοιο έλεγχο.

Η ΑΔΕΕλΕπ ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, εφαρμόζει πιστά τον Περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο με σκοπό τη διασφάλιση της μη σύγκρουσης συμφερόντων οποιωνδήποτε μελών της και/ή υπαλλήλων της κατά τη λήψη των αποφάσεών της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΕΕλΕπ αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας τη διαχείριση των περιπτώσεων στις οποίες προκύπτει ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απέχουν και εξαιρούνται από την εξέταση, συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Συγκεκριμένα τονίζουμε ότι, στο πλαίσιο αυτό ακολουθείται η πολιτική διαχείρισης σύγκρουσης συμφερόντων, όπου κατά την έναρξη της κάθε Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβούλιου, τα Μέλη του καθώς και οι παρευρισκόμενοι δηλώνουν εάν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφέροντος με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποχωρούν κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης του συγκεκριμένου θέματος όπως επιτάσσει ο Νόμος.

Το γεγονός δε αυτό, καταμαρτυρείται από τα Πρακτικά της ΑΔΕΕλΕπ όπου καταγράφονται ρητώς ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων των Μελών και η αποχώρηση αυτών από τη συνεδρία.

Από τα  πιο πάνω αναφερόμενα γεγονότα προκύπτει ότι, το γεγονός ότι ο αδελφός της Προέδρου της ΑΔΕΕλΕπ, κας Ρέας Γεωργίου, είναι Νόμιμος Ελεγκτής και συνέταιρος σε Νόμιμο Ελεγκτικό γραφείο, δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή κώλυμα ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων της ως Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διευκρινιστεί και να υπερτονιστεί ότι η Νομική οντότητα που διεξάγει τις δραστηριότητες του σφαγείου Cypra  δεν είναι  Οντότητα Δημοσίου Συμφέροντος και ο Νόμιμος Ελεγκτής και/ή το Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο που διεξάγει τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών του καταστάσεων δεν υπόκειται σε απευθείας εποπτεία από την ΑΔΕΕλΕπ αλλά από τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) στη βάση της Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων μεταξύ ΑΔΕΕλΕπ και ΣΕΛΚ ημερομηνίας 12.9.2017. Σημειώνεται δε, ότι με την ρηθείσα Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων, η ΑΔΕΕλΕπ ανάθεσε σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο 53(Ι)/2017, στον ΣΕΛΚ συγκεκριμένες αρμοδιότητές της υπό την ιδιότητά του ως Αναγνωρισμένου Σώματος Ελεγκτών.

Εντός του πλαισίου της Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων, ο ΣΕΛΚ διενεργεί εποπτικούς ελέγχους στους Νόμιμους Ελεγκτές και στα Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία που πραγματοποιούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε μη Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος μέσω της διαδικασίας επιλογής δείγματος και εποπτεύεται από την ΑΔΕΕλΕπ για την πιστή τήρηση των προνοιών της Συμφωνίας Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων. Η εποπτεία των Νόμιμων Ελεγκτών και Νόμιμων Ελεγκτικών Γραφείων πραγματοποιείται τουλάχιστον σε εξαετή βάση ή και πιο συχνά βάσει των ιστορικών αποτελεσμάτων προηγούμενων επιθεωρήσεων. Σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο 53(Ι)/2017, η ΑΔΕΕλΕπ διενεργεί απευθείας εποπτικούς ελέγχους στους νόμιμους ελεγκτές και στα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία που πραγματοποιούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι ουδέποτε προέκυψε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΕΕλΕπ οποιοδήποτε θέμα και/ή ζήτημα που να σχετίζεται με το Νόμιμο Ελεγκτικό Γραφείο στο οποίο ο αδελφός της Προέδρου της ΑΔΕΕλΕπ είναι ένας από τους συνέταιρους.

Εν κατακλείδι δηλώνεται ότι η ΑΔΕΕλΕπ λειτουργεί στο πλαίσιο της νομιμότητας, καθώς και στη βάση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και του επαγγελματισμού και έχει συντελέσει σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη του ελεγκτικού επαγγέλματος μέσω της δημιουργίας ενός υγιούς και δυναμικού Ελεγκτικού Τομέα.

Έχοντας τα  πιο πάνω υπόψη, η ΑΔΕΕλΕπ με λύπη αναφέρει ότι το συγκεκριμένο δημοσίευμα παραπληροφορεί και/ή επιχειρεί να αμφισβητήσει το σπουδαίο έργο της ΑΔΕΕλΕπ καθώς περιέχει ανακρίβειες και ασάφειες με υπόνοιες για συγκαλύψεις, καθότι δεν στηρίζεται σε τεκμηριωμένες και διασταυρωμένες θέσεις και πλήττει ανεπανόρθωτα  το κύρος της ΑΔΕΕλΕπ.

ΕΧ/ΣΧ