Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-11-2020 10:58

Αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης πολιτών για τα ΚΕΠ

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Ικανοποίησης Πολιτών για τα ΚΕΠ που διεξήχθη την περίοδο 14.09.2020 - 25.09.2020.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω έρευνα διεξάγεται ανά τριετία και είναι ανώνυμη.  Για τη συλλογή των δεδομένων ετοιμάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο διαχωρίστηκε σε 7 ενότητες, ως ακολούθως:

  • Ενότητα 1:  Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων
  • Ενότητα 2:  Γενικά Στοιχεία
  • Ενότητα 3:  Ικανοποίηση
  • Ενότητα 4:  Τηλεφωνική Επικοινωνία / Διαδίκτυο
  • Ενότητα 5:  Απόψεις
  • Ενότητα 6:  Εισηγήσεις
  • Ενότητα 7:  Άλλα Σχόλια / Παράπονα.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της έρευνας, λήφθηκε δείγμα 2.497 ερωτηματολογίων.  Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας, στη βάση των οποίων διαφαίνεται σαφής βελτίωση σε όλους τους τομείς, βρίσκονται αναλυτικά εδώ.  

(ΕΚ/ΣΧ)