Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-11-2020 15:01

Συστάσεις Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας για την προσέλκυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν την αναγκαιότητα για άμεση υιοθέτηση σημαντικών και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και σύγχρονου περιβάλλοντος, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και προσέλκυση ξένων ποιοτικών και παραγωγικών επενδύσεων.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ) παραθέτει μια σειρά συστάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην περαιτέρω αναζωογόνηση των ξένων επενδύσεων. Οι συστάσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, στην:

  • παροχή διαφανών και αξιόπιστων διαδικασιών για όλες τις επιχειρήσεις,
  • στην απλούστευση και επιτάχυνση σχετικών διαδικασιών,
  • στην αξιοποίηση Μηχανισμού Ταχείας Δραστηριοποίησης για την εξυπηρέτηση των ξένων επενδυτών τόσο πριν όσο και μετά την επένδυση,
  • στην ενθάρρυνση ξένων επενδυτών από Κύπριους της Διασποράς,
  • στην παραχώρηση επιχορηγήσεων,
  • στην επανεξέταση φορολογικών κινήτρων, στην επέκταση υφιστάμενων, στην παροχή αυξημένων φορολογικών κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, για εγκαταστάσεις για βιομηχανικές και ξενοδοχειακές μονάδες, κ.λ.π,
  • σε κίνητρα και επενδύσεις για την μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, καθώς και
  • στην ελευθεροποίηση συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας.

Μέσω των συστάσεων του Συμβουλίου τονίζεται, επίσης, η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου (τόσο με την έννοια των νομικών οντοτήτων όσο και με την έννοια του γενικότερου πλαισίου κανόνων) το οποίο θα εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας που θα οδηγήσει στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία, και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση.  

Ολόκληρη η πρόταση του ΣΟΑΚ επισυνάπτεται στο παρόν ανακοινωθέν ενώ βρίσκεται πρόσθετα αναστημένη στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου.

(EK/ΣΧ)