Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-11-2020 15:03

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο Τρίμηνο 2020 (Ανεργία 8,2%)

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2020, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 452.154 άτομα ή 62,9% του πληθυσμού (άνδρες 70,0%, γυναίκες 56,4%) σε σύγκριση με 447.206 άτομα (63,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 414.920 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 57,7% (άνδρες 64,5%, γυναίκες 51,5%) σε σύγκριση με 417.118 άτομα (58,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 37.234 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 8,2% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 7,9%, γυναίκες 8,6%) σε σύγκριση με 30.088 άτομα (6,7%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Απασχόληση (Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 74,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 81,4% και για τις γυναίκες 68,0%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, το ποσοστό ήταν 75,7% (άνδρες 82,6%, γυναίκες 69,2%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 61,9% σε σύγκριση με 61,7% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 77,3% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 19,8% και 2,9% αντίστοιχα. Για το 3ο τρίμηνο του 2019 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 78,8%, Βιομηχανία 18,9% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,2% της συνολικής απασχόλησης ή 42.481 άτομα (άνδρες 7,9%, γυναίκες 13,0%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2019 ήταν 10,6% (άνδρες 7,8%, γυναίκες 13,9%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 86,1% ή 357.298 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 13,1% (46.849 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 86,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 14,2% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία (Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 20,4% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 30,2%, γυναίκες 10,8%) σε σύγκριση με 15,6% (άνδρες 18,3%, γυναίκες 13,3%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, το 53,3% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 19,6% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 27,1% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2019 ήταν 57,8%, 11,3% και 30,9%.

Πίνακας 1

 

 

 

 

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

3ο Τρίμηνο 2020

3ο Τρίμηνο 2019

 

3ο Τρίμηνο 2020

3ο Τρίμηνο 2019

Εργατικό Δυναμικό

 

 

 

 

 

Σύνολο

452.154

447.206

 

62,9

63,0

Άνδρες

241.248

236.536

 

70,0

69,5

Γυναίκες

210.906

210.670

 

56,4

56,9

 

 

 

 

 

 

Απασχόληση

 

 

 

 

 

Σύνολο

414.920

417.118

 

57,7

58,7

Άνδρες

222.199

224.082

 

64,5

65,9

Γυναίκες

192.721

193.035

 

51,5

52,2

 

 

 

 

 

 

Ανεργία

 

 

 

 

 

Σύνολο

37.234

30.088

 

8,2

6,7

Άνδρες

19.048

12.453

 

7,9

5,3

Γυναίκες

18.186

17.635

 

8,6

8,4

 

 

Πίνακας 2

 

Απασχόληση

Αριθμός

 

Ποσοστό (%)

 

3ο Τρίμηνο 2020

3ο Τρίμηνο 2019

 

3ο Τρίμηνο 2020

3ο Τρίμηνο 2019

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Συν.

Ανδ.

Γυν.

Συν.

Ανδ.

Γυν.

 

Ηλικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15+

414.920

222.199

192.721

417.118

224.082

193.035

 

57,7

64,5

51,5

58,7

65,9

52,2

 

20–64

400.021

212.058

187.963

401.775

212.869

188.905

 

74,5

81,4

68,0

75,7

82,6

69,2

 

55–64

65.667

38.526

27.141

63.818

37.496

26.322

 

61,9

74,7

49,8

61,7

73,9

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τομέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεωργία

11.778

8.938

2.840

9.630

7.262

2.368

 

2,9

4,0

1,5

2,3

3,2

1,2

 

Βιομηχανία

82.272

68.788

13.484

78.952

65.218

13.736

 

19,8

31,0

7,0

18,9

29,1

7,1

 

Υπηρεσίες

320.868

144.474

176.398

328.535

151.603

176.933

 

77,3

65,0

91,5

78,8

67,7

91,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρης

372.439

204.704

167.735

372.877

206.693

166.184

 

89,8

92,1

87,0

89,4

92,2

86,1

 

Μερική

42.481

17.495

24.985

44.241

17.389

26.851

 

10,2

7,9

13,0

10,6

7,8

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοεργο-δοτούμενοι

57.622

38.475

19.147

56.328

36.499

19.828

 

13,9

17.3

9,9

13,5

16,3

10.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

357.298

183.724

173.574

360.790

187.583

173.207

 

86,1

82,7

90,1

86,5

83,7

89,7

 

Μόνιμοι

310.449

166.851

143.598

309.679

169.425

140.254

 

86,9

90,8

82,7

85,8

90,3

81,0

 

Προσωρινοί

46.849

16.873

29.976

51.111

18.158

32.953

 

13,1

9,2

17,3

14,2

9,7

19,0

 

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Ταυτότητα της έρευνας

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον Κανονισμό 577/98 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε τρίμηνο. Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάλυψη και συλλογή στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3.800 νοικοκυριά σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η  έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλαδή ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους ούτε τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και τους Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Ορισμοί

Εργατικό Δυναμικό/Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός – Ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν  εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Άνεργοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς
  • Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες 4 εβδομάδες για να βρουν εργασία
  • Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

ή και,

  • Άτομα που δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά, αλλά βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ
  • Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς

Μακροχρόνια άνεργοι – Τα άτομα  15 ετών και άνω τα οποία έψαχναν για εργασία για περίοδο 12 μηνών και άνω.

Αδρανείς – Τα άτομα 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι.

Ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό – Το ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό απασχόλησης – Το ποσοστό των απασχολουμένων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό ανεργίας – Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υποθέματα Απασχόληση και Ανεργία

Επικοινωνία

Χριστόφορος Μιχαηλίδης: Τηλ:+35722602154, Ηλ. Ταχ.: cmichaelides@cystat.mof.gov.cy

Ελένη Χριστοδουλίδου: Τηλ:+35722602142, Ηλ. Ταχ.: echristodoulidou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΙΚ/ΕΙ)