Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2020 19:04

Δημογραφικές Στατιστικές 2019

Πληθυσμός

O πληθυσμός στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος υπολογίζεται σε 888.000 στο τέλος του 2019, σε σύγκριση με 875.900 στο τέλος του 2018, σημειώνοντας αύξηση 1,4%.

Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των δεκαπέντε χρόνων υπολογίστηκε σε 16,0% το 2019 και το ποσοστό των ηλικιωμένων προσώπων ηλικίας 65 χρόνων και πάνω σε 16,3%, σε σύγκριση με 22,3% και 11,3% αντίστοιχα το 2000. Σημειώθηκε δηλαδή σταδιακή αύξηση του ποσοστού των ηλικιωμένων και μείωση του ποσοστού των παιδιών, ενδεικτικά της τάσης γήρανσης του πληθυσμού.

Γεννητικότητα

Tο 2019 ο αριθμός των γεννήσεων στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος αυξήθηκε στις 9.548 από 9.329 τον προηγούμενο χρόνο και το ακαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας υπολογίστηκε στο 10,8 για κάθε 1.000 κατοίκους. Το 2019 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας υπολογίστηκε στο 1,33 και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τον προηγούμενο χρόνο. Το συνολικό ποσοστό γονιμότητας ελαττώθηκε σταδιακά κατά τα τελευταία χρόνια, από 2,50 που ήταν το πιο ψηλό το 1982. Από το 1995 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας είναι πιο χαμηλό από το 2,10 – ποσοστό αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αναπλήρωση του πληθυσμού.

H μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού ήταν 29,6 χρόνια ενώ η μέση ηλικία για όλες τις γεννήσεις του 2019 ανεξάρτητα από τη σειρά γεννήσεως των παιδιών ήταν 31,2 χρόνια.

Θνησιμότητα

O αριθμός των θανάτων στις περιοχές που ελέγχει το Κράτος ήταν 6.239 το 2019 σε σύγκριση με 5.768 το 2018. Το ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας κατά το 2019 αυξήθηκε σε 7,1 θανάτους για κάθε 1.000 κατοίκους, από 6,6 που ήταν κατά το 2018.

H προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση για το 2019 υπολογίστηκε σε 80,1 χρόνια για τους άντρες και 84,2 χρόνια για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 80,7 χρόνια για τους άντρες και 84,6 χρόνια για τις γυναίκες για το 2018.

H βρεφική θνησιμότητα έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και υπολογίζεται σε 2,6 θανάτους βρεφών σε κάθε 1.000 γεννήσεις κατά το 2019.

Μετανάστευση

Η καθαρή μετανάστευση στην Κύπρο ήταν θετική από το 1983 μέχρι το 2011. Κατά την περίοδο 2012-2015 παρατηρήθηκε αρνητική καθαρή μετανάστευση, ενώ από το 2016 η καθαρή μετανάστευση γίνεται και πάλι θετική. Το 2019 υπολογίστηκε σε 8.797.

Ο αριθμός των μεταναστών προς την Κύπρο (Κυπρίων επαναπατριζόμενων και ξένων που έρχονται για εγκατάσταση ή προσωρινή απασχόληση πέραν του 1 χρόνου) ήταν 26.170 κατά το 2019 από 23.442 που ήταν το 2018.

Ο αριθμός των μεταναστών από την Κύπρο (Κυπρίων και ξένων που έχουν μείνει στην Κύπρο τουλάχιστον ένα χρόνο) υπολογίζεται σε 17.373 για το 2019 σε σύγκριση με 15.340 το 2018.

Γάμοι και Διαζύγια

Ο συνολικός αριθμός των γάμων το 2019 αυξήθηκε στους 14.854 από 13.783 τον προηγούμενο χρόνο. Οι εκκλησιαστικοί γάμοι αυξήθηκαν από 3.918 το 2018 σε 4.173 το 2019 και οι πολιτικοί γάμοι αυξήθηκαν από 9.865 το 2018 σε 10.681 το 2019. Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός πολιτικών γάμων τελέστηκε από μη κατοίκους Κύπρου. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 10.681 πολιτικών γάμων που τελέστηκαν, μόνο 3.673 ήταν γάμοι μεταξύ κατοίκων Κύπρου. Έτσι ο συνολικός αριθμός των γάμων των κατοίκων Κύπρου ανήλθε σε 7.846.

 

Tο 2019 ο αριθμός των διαζυγίων αυξήθηκε στα 2.308, από 2.114 που εκδόθηκαν κατά το 2018. Το ακαθάριστο ποσοστό διαζευκτικότητας υπολογίστηκε σε 2,62 για κάθε 1.000 κατοίκους κατά το 2019, σε σύγκριση με 2,43 το 2018. Το συνολικό ποσοστό διαζευκτικότητας, που δείχνει το ποσοστό των γάμων που αναμένονται να καταλήξουν σε διαζύγιο, έφτασε σε 361,7 σε κάθε 1.000 γάμους το 2019, από 41,6 που ήταν το 1980.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Ορισμοί

Aκαθάριστα ποσοστά γεννητικότητας, θνησιμότητας και διαζευκτικότητας –Είναι αντίστοιχα οι αριθμοί των γεννήσεων, θανάτων και διαζυγίων για κάθε 1.000 κατοίκους.

Συνολικό ποσοστό γονιμότητας – Ο αριθμός των παιδιών που θα είχε μια γυναίκα αν ακολουθούσε τα ειδικά ποσοστά γονιμότητας ενός χρόνου και επιζούσε μέχρι το τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας, δηλαδή τα 50 χρόνια.

Ειδικά κατά ηλικία ποσοστά γονιμότητας – Ο αριθμός των γεννήσεων που είχαν οι γυναίκες μιας ομάδας ηλικιών σε ένα χρόνο, διά του συνολικού αριθμού γυναικών αυτής της ομάδας ηλικιών.

Προσδοκώμενη διάρκεια ζωής στη γέννηση – Δείχνει πόσα χρόνια αναμένεται να ζήσει ένα νεογέννητο, αν η θνησιμότητα στις διάφορες ηλικίες παραμείνει στο επίπεδο της περιόδου για το οποίο υπολογίστηκε η διάρκεια ζωής.

Ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας – Ο αριθμός των θανάτων βρεφών ηλικίας κάτω του ενός χρόνου για κάθε 1.000 γεννήσεις του ίδιου χρόνου.

Καθαρή μετανάστευση - Η διαφορά μεταξύ των προσώπων που έρχονται για εγκατάσταση στη χώρα και των μεταναστών προς το εξωτερικό.

Πηγές Στοιχείων και Κάλυψη

Τα στοιχεία Πληθυσμού στηρίζονται στα αποτελέσματα των Απογραφών και ενημερώνονται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις γεννήσεις, τους θανάτους και τη μετανάστευση.  

Τα στοιχεία Γεννήσεων βασίζονται στις ληξιαρχικές καταχωρήσεις και αφορούν τις γεννήσεις του χρόνου αναφοράς οι οποίες καταχωρήθηκαν μέχρι και τον Μάιο του επόμενου χρόνου.

Tα στοιχεία Θανάτων βασίζονται κυρίως στις ληξιαρχικές καταχωρήσεις και αφορούν τους θανάτους κατά τον χρόνο αναφοράς, οι οποίοι καταχωρήθηκαν μέχρι και τον Μάιο του επόμενου χρόνου.

Tα στοιχεία για τους Γάμους συλλέγονται από το προσωπικό της Στατιστικής Υπηρεσίας απευθείας από τις καταχωρήσεις των εκκλησιαστικών περιφερειών καθώς και την Αρμενική, Μαρωνιτική και Καθολική Εκκλησία. Στοιχεία για τους πολιτικούς γάμους συγκεντρώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Tα στοιχεία για τα Διαζύγια συλλέγονται από τα οικογενειακά δικαστήρια. 

Τα στοιχεία για τη Μετανάστευση βασίζονται στην Έρευνα Ταξιδιωτών, καθώς και σε διοικητικές ή άλλες πηγές διαθέσιμες προς τη Στατιστική Υπηρεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Πληθυσμός

Επικοινωνία

Λουκία Μακρή: Τηλ:+35722602150, Ηλ. Ταχ.: lmakri@cystat.mof.gov.cy

 

(ΣΣ)