Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-12-2020 11:29

Δημόσια διαβούλευση με θέμα τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι από τις 17 Νοεμβρίου 2020 και για διάρκεια 20 ημερών τίθενται σε δημόσια διαβούλευση προσχέδια των ακόλουθων Κανονισμών:

Οι νέοι Κανονισμοί μεταφέρουν τις πρόνοιες της νέας οδηγίας 2019/904/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον.

Σχόλια επί των προσχεδίων μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και τις 7.12.2020, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ngeorgiou@environment.moa.gov.cy.

 

ΕΧ/ΕΙ